Jumat, 06 September 2013

...Daek milih ka Engkang, PAMINGPIN BESAR [ Neng...? maukah engkau memilih abang-Peminpin Besar?] Deuh sagala aya, terhormat jeung beunghar [ Nijh... segala tersedia,... terhormat dan sangat kaya..??]..>>
Sabtu, 27 Agustus 2011

ISTRI TAMPIKAN [WANITA YANG SUKA MENOLAK CINTA ??]

ISTRI TAMPIKAN
http://abasbaskara61-sisindiran.blogspot.com/2011_08_01_archive.html


1
Pameget [Pria]:
Daek milih ka Engkang, PAMINGPIN BESAR  [ Neng...? maukah engkau memilih abang-Peminpin Besar?]
Deuh sagala aya, terhormat jeung beunghar  [ Nijh... segala tersedia,... terhormat dan sangat kaya..??]

ISTRI [Wanita]: Deuh narah, moal bade sadrah  [ Duuh.. bimbang, gak akan merasa genah..] Sok inggis Pamingpin palsu [Ada rasa hawatir Pemimpin palsu] Pakaya beunang titipu [Kekayaan hasil dari menipu] Abdi rempan sieun jadi korban (aduh) [Saya hawatir dan takut akan jadi korban..duuhhh...] Abdi moal bibilasan [Saya gak akan nekad2 an]
2
Pameget [Pria]: Daek milih ka Engkang, AHLI PIDATO [ Neng...? maukah engkau memilih abang-Ahli Pidato/ Orator?]
Deuh pertentang gandang, ku batur kajojo[Oooy.. hebat-gagah dan mentereng, sama massa sangat dipuja]

ISTRI : Deuh ampun, sanes teu kayungyun [ Duuh.. ampun, bukannya gak tertarik] Sok inggis dirumah tangga [Suka hawatir dirumah tangga] Pidato jadi “senjata”  [Pidato jadi senjata] Menta blanja dibere pidato (aduh) [Meminta belanja -malah diberi pidato..] Abdi moal mikasono [ Saya gak bisa menyayangi]
3 Daek milih ka Engkang, KAPALA KANTOR [ Neng...? maukah engkau memilih abang-Kepala Divisi?] Deuh Engkang kawasa, mo aya nu negor [Duuh..Abang sangat berkuasa, gak ada yang menegor/ menghardik]
ISTRI : Deuh narah, moal bade leah [ Duuh.. bimbang, gak akan merasa nyaman..] Sok inggis diteler-teler [ Ada rasa hawatir akan dilalaikan..] Sapedah manggih nu maher [ Dengan dalih menemukan yang lebih unggul] Maen mata jeung Klerek wanita (aduh) [Main-mata dengan Karyawan wanita (aduh)] Abdi mah moal percaya  [ Saya rasa susah percaya..]
4 Daek milih ka Engkang, PEGAWAI TINGGI [ Neng...? maukah engkau memilih abang-Pejabat Tinggi] Deuh gajih genep B, tuh mobil sayagi [Oooy.. gaji..golongan E 6, nah lihat mobil dinas tersedia..]

ISTRI : Deuh narah, da abdi mah cacah [ Duuh.. bimbang, ..kan saya mah orang biasa...] Sok inggis dikantun turni, [ Merasa hawatir ditinggal tugas kerja..jabatan] Teu betah calik di bumi [ Gak betah diam dirumah] Geuning sering meninjau nguriling (aduh) [Itu kok sering tugas keliling] Tilu minggu tara sumping [ Tiga minggu enggak pulang kerumah]
5 Daek milih ka Engkang, SUDAGAR BEUNGHAR [ Neng...? maukah engkau memilih abang-Saudagar Kaya] Deuh keur lubak libuk, gedongna ngajajar [ Oooy sangat makmur, gedung -rumah berjejer]

ISTRI : Deuh narah, moal tumaninah [ Duuh bimbang niyh... enggak merasa tenteram..] Sok inggis rucah awuntah [Merasa hawatir akan sering bertengkar] Pakaya modal keur nikah [Harta dipake nikah lagi] Popotongan di unggal pengkolan (aduh) [banyak mantan isteri disetiap pojokan jalan] Hawa duit sok rayungan [Nafsu uang mah suka gampang menggoda]
6 Daek milih ka Engkang, PANGURUS PARTE [ Neng...? maukah engkau memilih abang-Pemimpin Partai] Deuh ngamudi ra’yat ku jalan nu hade [Oooy membimbing rakayat-dengan jalan yang benar]
ISTRI : Deuh hamo, inggis pareng moho [ Duuh...aji mumpung, hawatir ketemu yang serakah] Ti beurang Organisasi [Di siang hari..mengurus Organisasi] Ti peuting Administrasi [ Di malam hari.. mengurus Administrasi] Rumah tangga teu kapirosea (aduh) [Rumah malah tangga enggak keurus..] Abdi bade ngemut heula  [ Ahh saya mau pikir2..dulu..]
7 Daek milih ka Engkang, PAMINGPIN SENI [ Neng...? maukah engkau memilih abang-Pemimpin Seni] Deuh sohor kamsyhur jiwa nu “berbudi” [Oooy sangat tersohor-termasyhur jiwa sangat berdudi]
ISTRI : Deuh narah, sok inggis sarakah [Duuh... bimbang,.. ada rasa hawatir jadi serakah] Micinta kana sorana [sangat terpesona oleh suaranya..] Tungtungna ka jelemana [akhirnya hasrat kepada orangnya] Seni swara jadi “seni mata” (aduh) [Senu suara...menjadi seni main-mata"  aduuh] Moal aya nu mercaya [ Rasanya susah bisa dipercaya...]
8 Daek milih ka Engkang, LUITENANT SATU [ Neng...? maukah engkau memilih abang-Letnan Satu] Deuh sakeudeung deui promosi geus tangtu [Oooy sebentar lagi dipromosi...sudah terprogram]
ISTRI : Deuh narah, moal bade sadrah [Duuh bimbang, gak bakalan tenang] Keur sare paur ngalindur [Sedang tidur...hawatir ngalindur] Ngabedil batur sakasur [Menembak teman setempat tidur] Sareng rempan, sok inggis rayungan (aduh) [ Dan juga sangat hawatir.., nanti abang mudah jatuh cinta lagi, aduh] Abdi moal nyaluyuan [ Saya gak bisa menerimanya]
9 Daek milih ka Engkang, KABAYAN LUCU [ Neng...? maukah engkau memilih abang-Jago Komedian Lucu] Deuh gajih mucekil ti dieu ti ditu [Oooy..Pendapatan banyak dari sana dan dari situ..]
ISTRI : Deuh rempan, sok seueur alesan [ Duuh kang hawatir, takut banyak dalih] Pajarkeun rapat di kantor [ Konon sedang rapat dikantor] Sihoreng tos udar ador [ Padahal dari selingkuhan] Rek latihan, horeng “peperlipan” (aduh) [ Katanya mau berlatih-padahal..bermain serong, aduh..] Bade ngemut heulaanan [ Saya mau mikir2 dulu..yah]
10 Daek milih ka Engkang, AGEN PULISI [ Neng...? maukah engkau memilih abang-Agen Polisi] Deuh tandang ngajaga, parabot sayagi [ Ooy.. gagah perkasa, dengan senjata selalu siap]

ISTRI : Deuh kapok, kapungkur paamprok [Duuh kapok, wktu pernah ketangkep] Nalika tumpak sepeda [sewaktu negndarai sepeda] Ditangkep taya hampura [ditangkep tanpa ampun..] Pedah sepedah, teu aya penengan (aduh) [ Hanya kaerna sepda gak dipasangin peneg, aduh..] Rupina moal laksana [ Ahh rasanya gak akan bisa....]
11 Daek milih ka Engkang, PAMINGPIN KOMIK [ Neng...? maukah engkau memilih abang-Pemimpin Komik] Deuh Engkang popular, di barudak leutik [Oooy.. Abang sangat populer, dikalangan anak2 remaja]
ISTRI : Duh rempan, inggis kasurupan [Duuh..hawatir, ada rasa takut kemasukan setan] Ngadadak jadi Rahwana [Mendadak jadi Rahwana] Mucinta istri nu riba [ memncintai isteri yang gak halal] Hayang ngapung ngudag-ngudag gelung (aduh) [Pingin terbang  mengejar wanita..isteri orang, aduh..]
Abdi mah inggis kapahung [Saya mah hawatir..terkutuk]
12 Daek milih ka Engkang, darah PATANI [ Neng...? maukah engkau memilih abang-Darah Petani] Deuh beunghar ku beas, henteu kudu meuli [Oooy... sangat kaya ku beras, gak bakalan harus beli]
ISTRI : Duh risi, inggis kurang aksi [Duuh hawatir, nanti merasa kurang aksi] Panganggo baraseuh ngucrak [Pakaian basah sangat ] Jareblog pinuh ku leutak [Bobolokot-penuh lumpur] Artos ijon, inggis moal cumpon (aduh) [Uangnya dari injaman ijon. sangat hawatir gak mencukupi.., aduh] Hirup hamo bisa jongjon [Hidup nggak bisa tenang]
13 Daek milih ka Engkang, WARTAWAN LEUTIK Deuh beunghar kanyaho social politik
ISTRI : Duh rempan, inggis hese jajan Sanajan vulpen na tembong Dirampa kantongna kosong Cari b’rita, mindeng jalan kaki (aduh) Abdi moal bade nampi
14 Daek milih ka Engkang, JAGO BADMINTON Deuh mun geus bayangan, Sonneville ge kawon
ISTRI : Duh ajrih, inggis henteu tanjrih Siang jeung wengi amengan Badminton kamalinaan Meser reket, prima kualitet (aduh) Rumah tangga kurat-karet
15 Daek milih ka Engkang, DALANG PERTENTANG Deuh teu boga hutang, sabab loba nokang
ISTRI Duh duka, teu matak kabita Payu ge sok mawa curang Ka unggal Pasinden hayang Anu lengoh henteu kaop bongoh (aduh) Abdi mah moal karooh
16 Daek milih ka Engkang, ELIT PARLEMEN Deuh hasil pilihan ngajadi “gegeden”
ISTRI : Duh ampun, moal kumawantun Geus hasil inggis ngahenen Ka nasib ra’yat teu open Ra’yat sedih tetep elih-elih (aduh) Abdi oge ngiring sedih
17 Daek milih ka Engkang, OMROEPER RRI Deuh soara ngoncrang, pinuh ku pangarti
ISTRI : Deuh sidik, gajihna saeutik Mending ge ka tukang Goong Gamelan Studio Bandung Timbul cinta, mun katingal harta (aduh) Moal waka nyebat “mangga”

0 komentar 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar