Sabtu, 06 Agustus 2011

Uga Wangsit Siliwangi dalam Bahasa Sunda dan Bahasa Indonesia....>>> Penyebab Malapetaka di Indonesia...>>> Demokrasi Adalah Berhala >>> Prabu Siliwangi Memandang Abu Bakar Baasyir; .....

Uga Wangsit Siliwangi

dalam Bahasa Sunda dan Bahasa Indonesia
http://tom-finaldin8.blogspot.com/p/uga-wangsit-siliwangi.html

Bahasa Sunda

Pun, sapun kula jurungkeun
Mukakeun turub mandepun
Nyampeur nu dihandeuleumkeun
Teundeun poho nu baréto
Nu mangkuk di saung butut
Ukireun dina lalangit
Tataheun di jero iga!

Saur Prabu Siliwangi ka balad Pajajaran anu milu mundur dina sateuacana ngahiang, “Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun, ngilu hirup jadi balangsak, ngilu rudin bari lapar. Dia mudu marilih pikeun hirup ka hareupna supaya engké jagana, jembar senang sugih mukti, bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain Pajajaran nu kiwari, tapi Pajajaran anu anyar, nu ngadegna digeuingkeun ku obah jaman! Pilih! Ngaing moal ngahalang-halang sabab pikeun ngaing, hanteu pantes jadi raja anu somah sakabéhna, lapar baé jeung balangsak.”

Daréngékeun! Nu dék tetep ngilu jeung ngaing, geura misah ka beulah kidul! Anu hayang balik deui ka dayeuh nu ditinggalkeun, geura misah ka beulah kalér! Anu dék kumawula ka nu keur jaya, geura misah ka beulah wétan! Anu moal milu ka saha-saha, geura misah ka beulah kulon!

Daréngékeun! Dia nu di beulah wétan, masing nyaraho. Kajayaan milu jeung dia! Nya turunan dia nu engkéna bakal maréntah ka dulur jeung ka batur. Tapi masing nyaraho, arinyana bakal kamalinaan. Engkéna bakal aya babalesna. Jig geura narindak!

Dia nu di beulah kulon! Papay ku dia lacak Ki Santang! Sabab engkéna, turunan dia jadi panggeuing ka dulur jeung ka batur. Ka batur urut salembur, ka dulur anu nyorang saayunan ka sakabéh nu rancagé di haténa. Engké jaga, mun tengah peuting, ti Gunung Halimun kadéngé sora tutunggulan, tah éta tandana, saturunan dia disambat ku nu dék kawin di Lebak Cawéné. Ulah sina talangké sabab talaga bakal bedah! Jig geura narindak! Tapi ulah ngalieuk ka tukang!

Dia nu marisah ka beulah kalér, daréngékeun! Dayeuh ku dia moal kasampak. Nu ka sampak ngan ukur tegal baladaheun. Turunan dia lolobana bakal jadi somah. Mun aya nu jadi pangkat, tapi moal boga kakawasaan. Arinyana engké jaga bakal ka seundeuhan batur. Loba batur ti nu anggang, tapi batur anu nyusahkeun. Sing waspada!

Sakabéh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang. Tapi, ngan di waktu anu perelu. Ngaing bakal datang deui, nulungan nu barutuh, mantuan anu sarusah, tapi ngan nu hadé laku-lampahna. Mun ngaing dating, moal kadeuleu. Mun ngaing nyarita, moal kadéngé. Mémang ngaing bakal datang. Tapi ngan ka nu rancagé haténa, ka nu weruh di semu anu saéstu, anu ngarti kana wangi anu sajati, jeung nu surti lantip pikirna, nu hadé laku lampahna. Mun ngaing dating, teu ngarupa teu nyawara, tapi méré céré ku wawangi. Ti mimiti poé ieu, Pajajaran leungit ti alam hirup. Leungit dayeuhna, leungit nagarana. Pajajaran moal ninggalkeun tapak, jaba ti ngaran pikeun nu mapay. Sabab bukti anu kari, bakal réa nu malungkir! Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba, supaya anu laleungit kapanggih deui. Nya bisa, ngan mapayna kudu maké amparan. Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna. Mudu arédan heula.

Engké bakal réa nu kapanggih, sabagian-sabagian. Sabab kaburu dilarang ku nu disebut Raja Panyelang! Aya nu wani ngoréhan terus terus, teu ngahiding ka panglarang, ngoréhan bari ngalawan, ngalawan sabari seuri. Nyaéta budak angon. Imahna di birit leuwi, pantona batu satangtungeun, kahieuman ku handeuleum, karimbunan ku hanjuang. Ari ngangonna? Lain kebo, lain embé, lain méong, lain banténg, tapi kalakay jeung tutunggul. Inyana jongjon ngorehan, ngumpulkeun anu kapanggih. Sabagian disumputkeun sabab acan wayah ngalalakonkeun. Engke mun geus wayah jeung mangsana, baris loba nu kabuka jeung raréang ménta dilalakonkeun. Tapi, mudu ngalaman loba lalakon, anggeus nyorang: undur jaman datang jaman, saban jaman mawa lalakon. Lilana saban jaman, sarua jeung waktuna nyukma, ngusumah jeung nitis, laju nitis dipinda sukma.

Daréngékeun! Nu kiwari ngamusuhan urang, jaradi rajana ngan bakal nepi mangsa tanah bugel sisi Cibantaeun dijieun kandang kebo dongkol. Tah di dinya, sanagara bakal jadi sampalan, sampalan kebo barulé nu diangon ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-alun. Ti harita, raja-raja dibelenggu. Kebo bulé nyekel bubuntut, turunan urang narik waluku, ngan narikna henteu karasa sabab murah jaman seubeuh hakan.

Ti dinya, waluku ditumpakan kunyuk. Laju turunan urang aya nu lilir, tapi lilirna cara nu kara hudang tina ngimpi. Ti nu laleungit, tambah loba nu manggihna. Tapi loba nu pahili, aya kabawa nu lain mudu diala! Turunan urang loba nu hanteu engeuh yén jaman ganti lalakon ! Ti dinya gehger sanagara. Panto nutup dibuburak ku nu ngaranteur pamuka jalan, tapi jalan nu pasingsal!

Nu tutunjuk nyumput jauh; alun-alun jadi suwung, kebo bulé kalalabur. Laju sampalan nu diranjah monyét! Turunan urang ngareunah seuri, tapi seuri teu anggeus, sabab kaburu warung béak ku monyét, sawah béak ku monyét, leuit béak ku monyét, kebon béak ku monyét, sawah béak ku monyét, cawéné rareuneuh ku monyét. Sagala-gala diranjah ku monyét. Turunan urang sieun ku nu niru-niru monyét. Panarat dicekel ku monyet bari diuk dina bubuntut. Walukuna ditarik ku turunan urang keneh. Loba nu paraeh kalaparan. ti dinya, turunan urang ngarep-ngarep pelak jagong sabari nyanyahoanan maresék caturangga. Hanteu arengeuh, yén jaman geus ganti deui lalakon.

Laju hawar-hawar, ti tungtung sagara kalér ngaguruh ngagulugur, galudra megarkeun endog. Génjlong saamparan jagat! Ari di urang ? Ramé ku nu mangpring. Pangpring sabuluh-buluh gading. Monyét ngumpul ting rumpuyuk. Laju ngamuk turunan urang; ngamukna teu jeung aturan. loba nu paraéh teu boga dosa. Puguh musuh, dijieun batur; puguh batur disebut musuh. Ngadak-ngadak loba nu pangkat nu maréntah cara nu édan, nu bingung tambah baringung; barudak satepak jaradi bapa. nu ngaramuk tambah rosa; ngamukna teu ngilik bulu. Nu barodas dibuburak, nu harideung disieuh-sieuh. Mani sahéng buana urang, sabab nu ngaramuk, henteu beda tina tawon, dipaléngpéng keuna sayangna. Sanusa dijieun jagal. Tapi, kaburu aya nu nyapih; nu nyapihna urang sabrang.

Laju ngadeg deui raja, asalna jalma biasa. Tapi mémang titisan raja. Titisan raja baheula jeung biangna hiji putri pulo Dewata. da puguh titisan raja; raja anyar hésé apes ku rogahala! Ti harita, ganti deui jaman. Ganti jaman ganti lakon! Iraha? Hanteu lila, anggeus témbong bulan ti beurang, disusul kaliwatan ku béntang caang ngagenclang. Di urut nagara urang, ngadeg deui karajaan. Karajaan di jeroeun karajaan jeung rajana lain teureuh Pajajaran.

Laju aya deui raja, tapi raja, raja buta nu ngadegkeun lawang teu beunang dibuka, nangtungkeun panto teu beunang ditutup; nyieun pancuran di tengah jalan, miara heulang dina caringin, da raja buta! Lain buta duruwiksa, tapi buta henteu neuleu, buaya eujeung ajag, ucing garong eujeung monyét ngarowotan somah nu susah. Sakalina aya nu wani ngageuing; nu diporog mah lain satona, tapi jelema anu ngélingan. Mingkin hareup mingkin hareup, loba buta nu baruta, naritah deui nyembah berhala. Laju bubuntut salah nu ngatur, panarat pabeulit dina cacadan; da nu ngawalukuna lain jalma tukang tani. Nya karuhan: taraté hépé sawaréh, kembang kapas hapa buahna; buah paré loba nu teu asup kana aseupan……………………….. Da bonganan, nu ngebonna tukang barohong; nu tanina ngan wungkul jangji; nu palinter loba teuing, ngan pinterna kabalinger.

Ti dinya datang budak janggotan. Datangna sajamang hideung bari nyorén kanéron butut, ngageuingkeun nu keur sasar, ngélingan nu keur paroho. Tapi henteu diwararo! Da pinterna kabalinger, hayang meunang sorangan. Arinyana teu areungeuh, langit anggeus semu beureum, haseup ngebul tina pirunan. Boro-boro dék ngawaro, malah budak nu janggotan, ku arinyana ditéwak diasupkeun ka pangbérokan. Laju arinyana ngawut-ngawut dapur batur, majarkeun néangan musuh; padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun.

Sing waspada! Sabab engké arinyana, bakal nyaram Pajajaran didongéngkeun. Sabab sarieuneun kanyahoan, saenyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dangdarat. Buta-buta nu baruta. Mingkin hareup mingkin bedegong, ngaleuwihan kebo bulé. Arinyana teu nyaraho, jaman manusa dikawasaan ku sato!

Jayana buta-buta, hanteu pati lila; tapi, bongan kacarida teuing nyangsara ka somah anu pada ngarep-ngarep caringin reuntas di alun-alun. Buta bakal jaradi wadal, wadal pamolahna sorangan. Iraha mangsana? Engké, mun geus témbong budak angon! Ti dinya loba nu ribut, ti dapur laju salembur, ti lembur jadi sanagara! Nu barodo jaradi gélo marantuan nu garelut, dikokolotan ku budak buncireung! Matakna garelut? Marebutkeun warisan. Nu hawek hayang loba. Nu boga hak marénta bagianana. Ngan nu aréling caricing. Arinyana mah ngalalajoan. Tapi kabarérang.

Nu garelut laju rareureuh. Laju kakara arengeuh. Kabéh gé taya nu meunang bagian. Sabab warisan sakabéh béak, béakna ku nu nyarekel gadéan. Buta-buta laju nyarusup, nu garelut jadi kareueung, sarieuneun ditempuhkeun leungitna nagara. Laju naréangan budak angon nu saungna di birit leuwi nu pantona batu satangtung nu dihateup ku handeuleum ditihangan ku hanjuang. Naréanganana budak tumbal. Sejana dék marénta tumbal. Tapi, budak angon enggeus euweuh, geus narindak babarengan jeung budak anu janggotan. Geus mariang pindah ngababakan, parindah ka Lebak Cawéné!

Nu kasampak ngan kari gagak, keur ngelak dina tutunggul. Daréngékeun! Jaman bakal ganti deui, tapi engké lamun Gunung Gedé anggeus bitu, disusul ku tujuh gunung. Génjlong deui sajajagat. Urang Sunda disarambat. Urang Sunda ngahampura. Hadé deui sakabéhanana. Sanagara sahiji deui. Nusa jaya, jaya deui sabab ngadeg ratu adil. Ratu adil nu sajati.

Tapi ratu saha? Ti mana asalna éta ratu? Engké ogé dia nyaraho. Ayeuna mah, siar ku dia éta budak angon!
Jig geura narindak! Tapi, ulah ngalieuk ka tukang!
Bahasa Indonesia

Prabu Siliwangi berkata kepada warga Pajajaran yang ikut mundur sebelum menghilang, “Perjalanan kita hanya sampai hari ini meskipun kalian semua setia kepadaku! Aku tidak boleh membawa-bawa kalian pada masalah ini, ikut-ikutan hidup sengsara, ikut kumal sambil kelaparan. Kalian harus memilih untuk hidup selanjutnya supaya nanti bisa hidup makmur dan kaya raya, bisa mendirikan lagi Pajajaran! Bukan Pajajaran seperti yang sekarang ini, melainkan Pajajaran yang berdirinya dibangkitkan oleh perkembangan zaman! Pilih! Aku tidak akan menghalang-halangi sebab bagiku, tidak pantas menjadi raja yang seluruh rakyatnya selalu lapar dan sengsara.”

Dengarkan! 
Kalian yang masih ingin mengikutiku, cepat pergi pisahkan diri ke sebelah Selatan
Kalian yang ingin kembali ke kota yang ditinggalkan, cepat pisahkan diri ke sebelah Utara! 
Kalian yang ingin mengabdi kepada penguasa yang sedang jaya, segera pisahkan diri ke sebelah Timur
Kalian yang tidak ingin mengikuti siapa pun, segera pisahkan diri ke sebelah Barat!

Dengarkan! 
Kalian yang di sebelah Timur, harus tahu. Kejayaan mengikuti kalian. Iya benar sekali, keturunan kalian yang nantinya bakal memerintah saudara-saudara kita dan orang lain. Akan tetapi, harus tahu. Mereka akan memerintah dengan cara yang keterlaluan. Nanti akan tiba pembalasan atas segala perbuatan mereka. Cepat pergi!

Kalian yang berada di sebelah Barat! Telusuri oleh kalian jejak Ki Santang! Hal itu disebabkan nantinya keturunan kalian yang mengingatkan saudara-saudara kita dan orang lain. Keturunan kalian itu yang akan berupaya memberikan peringatan dan penyadaran kepada teman-teman sekampung, saudara-saudara kita yang berupaya untuk hidup rukun melangkah bersama sependirian, dan kepada semua orang yang baik hatinya. Nanti, suatu saat, kalau di tengah malam dari Gunung Halimun terdengar teriakan meminta tolong, nah itulah tandanya, seluruh keturunan kalian dipanggil oleh dia yang akan menikah di Lebak Cawene. Jangan telat serta jangan bersikap dan berperilaku berlebihan sebab telaga akan meluap menimbulkan banjir. Cepat pergi! Jangan menengok ke belakang!

Kalian yang berpisah ke sebelah Utara, dengarkan semuanya! Kota tidak akan pernah kalian temukan. Yang ditemukan hanya tegalan yang harus diolah. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Kalaupun ada yang memiliki pangkat, tetap tidak memiliki kekuasaan. Mereka nanti, suatu waktu, akan tergeser oleh orang lain. Banyak orang datang dari tempat-tempat yang jauh, tetapi orang-orang yang menyusahkan kalian. Waspadalah!

Seluruh keturunan kalian akan aku kunjungi, tetapi hanya pada waktu yang diperlukan. Aku akan datang lagi menolong yang membutuhkan pertolongan, membantu yang kesusahan, tetapi hanya kepada mereka yang baik tingkah lakunya. Jika aku datang, tidak akan terlihat. Kalau aku berbicara, tidak akan terdengar. Memang aku akan datang. Akan tetapi, hanya kepada mereka yang baik hatinya, mereka yang memahami terhadap satu tujuan, mereka yang mengerti pada keharuman sejati, mereka yang memiliki empati tinggi dan tertata rapi pikirannya, serta yang baik tingkah lakunya. Kalau aku datang, tidak akan berupa dan tidak akan bersuara, tetapi memberi ciri dengan wewangian. Sejak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, kecuali nama untuk mereka yang menelusurinya. Hal itu disebabkan bukti yang ada akan diingkari banyak pihak! Akan tetapi, nanti, suatu saat, akan ada yang mencoba-coba supaya yang hilang dapat ditemukan kembali. Memang bisa, hanya menelusurinya harus menggunakan dasar-dasar yang jelas. Namun, mereka yang menelusurinya banyak yang petantang-petenteng merasa diri paling pintar dan paling benar. Kalau berbicara, suka berlebihan. Mereka memang harus menjadi orang-orang brengsek dulu.

Nanti akan banyak yang ditemukan, tetapi hanya sebagian-sebagian. Hal itu disebabkan segera dilarang oleh orang yang disebut Pemimpin Pengganti yang berkuasa hanya pada masa jeda. Namun, ada yang berani mencari terus-menerus, tidak mempedulikan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah Sang Anak Gembala. Rumahnya di ujung sungai yang ujungnya bertemu dengan sungai lain, pintunya batu setinggi manusia, terlingkupi lebatnya pohon handeuleum, terimbuni pohon hanjuang. Apa yang digembalakannya? Bukan kerbau, bukan domba, bukan harimau, bukan banteng, melainkan ranting-ranting dan batang-batang pohon kering. Dia asyik mencari, mengumpulkan yang bisa ditemukan. Sebagian disembunyikan karena belum waktunya dikemukakan dan dilaksanakan. Nanti kalau sudah tepat waktu dan masanya, akan banyak yang terbuka dan orang-orang ramai memintanya untuk diungkapkan dan dilaksanakan. Akan tetapi, harus mengalami banyak kejadian dan menemukan berbagai peristiwa bersejarah. Selesai zaman yang satu, berganti zaman yang lain. Setiap zaman membuat sejarah. Lamanya setiap zaman sama dengan melakukan penyukmaan, pengusumahan, dan penitisan. Setelah penitisan, kembali lagi ke penyukmaan. Itu artinya, zaman dan sejarah selalu berputar ke itu-itu lagi.

Dengarkan! Mereka yang sekarang memusuhi kita akan menjadi raja hanya dalam waktu yang sebentar. Waktunya hanya sampai pada masa tanah kering. Padahal, tanah itu terletak di pinggir Sungai Cibantaeun. Tanah itu kemudian dijadikan kandang kerbau kosong. Nah, sejak saat itu seluruh negara akan terpecah-pecah. Dipecahkan dan dijajah kerbau-kerbau bule yang dipimpin oleh orang tinggi yang memerintah di alun-alun. Semenjak itu, raja-raja dibelenggu. Kerbau bule mengendalikan generasi muda dan pewaris kekuasaan, keturunan kita menjadi kuli, orang suruhan, namun tidak terasa karena semuanya serba ada, murah, banyak pilihan, dan bisa makan sampai kenyang.

Selepas itu, seluruh bidang kehidupan dikuasai monyet. Kemudian, keturunan kita ada yang sadar, tetapi sadarnya mirip orang yang baru bangun dari mimpi. Hal-hal yang sejak dulu hilang tenggelam dalam sejarah, banyak yang menemukannya. Akan tetapi, banyak yang tertukar sejarahnya. Ada penemuan yang digunakan, tetapi sebetulnya tidak perlu digunakan. Bahkan, ada yang dicuri dan dijual! Keturunan kita banyak yang tidak paham dan tidak peduli bahwa zaman sudah berganti kisah! Kemudian, geger senegara. Pintu yang tertutup didobrak oleh para pembuka jalan, tetapi jalan yang kurang tepat.

Yang memerintah bersembunyi jauh sekali, alun-alun jadi kosong, kerbau bule pada kabur. Lalu, negara yang terpecah-pecah itu dikuasai dan dirusakkan monyet! Keturunan kita enak-enak tertawa, tetapi tertawa yang tertahan, tidak tuntas, karena ternyata warung habis dirusak monyet, sawah habis dikuasai monyet, lumbung padi habis dimakan monyet, kebun dilalap monyet, perempuan-perempuan hamil oleh monyet. Segala-gala dikuasai monyet. Keturunan kita takut oleh mereka yang bergaya seperti monyet. Undang-undang dan hukum dipegang monyet sambil mengendalikan para pemuda. Keturunan kita tetap menjadi orang-orang suruhan dan kuli. Banyak yang mati kelaparan. Mulai saat itu keturunan kita mengharapkan panen jagung sambil mencoba-coba bertani tanpa ilmu pengetahuan dalam mengolah lahan. Tidak paham dan tidak peduli bahwa zaman sudah berganti lagi kisah.

Kemudian, sayup-sayup, namun jelas beritanya, dari ujung laut Utara terdengar guruh yang bergemuruh, burung garuda menetaskan telur. Geger seluruh dunia! Lalu, apa yang terjadi di negeri kita?Ramai oleh yang sedang berperang. Perang seluruhnya sampai ke pelosok-pelosok. Monyet mengumpul berjatuhan. Keturunan kita mengamuk sejadi-jadinya, mengamuk tanpa aturan. Banyak yang mati tak berdosa. Sudah jelas musuh, malah dijadikan teman. Jelas-jelas teman disebut musuh. Mendadak banyak yang menjadi pemimpin yang memerintah dengan cara-cara edan. Mereka yang kebingunan tambah bingung, anak-anak yang belum dewasa sudah menjadi bapak. Mereka yang mengamuk semakin kalap, mengamuk tanpa pilih bulu. Mereka yang putih dikejar dan dihancurkan, yang hitam diusir. Daratan kita benar-benar panas dan kacau disebabkan mereka yang sedang mengamuk, tidak beda dengan tawon yang dilempari tepat mengenai sarangnya. Seluruh daratan dibuat tempat penjagalan. Akan tetapi, segera ada yang menghentikan. Mereka yang menghentikannya adalah orang seberang.

Lalu, berdirilah seorang raja, asalnya orang biasa. Akan tetapi, memang titisan raja zaman dulu dan ibunya seorang puteri Pulau Dewata. Karena jelas titisan raja, raja baru itu susah untuk dianiaya! Selepas itu, ganti lagi zaman. Ganti zaman, ganti kisah! Kapan? Tidak lama setelah tampak bulan di siang hari yang disusul melintasnya bintang terang bercahaya. Di bekas negara kita, berdiri lagi kerajaan. Kerajaan di dalam kerajaan dan rajanya bukan trah Pajajaran.

Terus, berdiri lagi raja, tetapi raja buta yang membangun gerbang yang tidak boleh dibuka, membangun pintu yang tidak boleh ditutup, membuat pancuran di tengah jalan, memelihara elang di pohon beringin karena memang raja buta! Bukan buta pemaksa jahat yang sewenang-wenang, tetapi buta tidak dapat melihat, buta matanya. Buaya dan serigala, kucing garong dan monyet mencakar-cakar dan menggeorogoti rakyat yang sedang dalam keadaan susah. Sekalinya ada yang mengingatkan, yang diburu bukan binatangnya, melainkan orang yang mengingatkan tersebut. Makin lama makin lama, banyak raksasa yang jahat. Mereka menyuruh menyembah lagi berhala. Pergaulan anak muda salah jalan. Kesalahan pergaulan itu diakibatkan oleh salahnya aturan dari pemerintah. Undang-undang dan hukum hanya ada di mulut dan dalam diskusi-diskusi kosong tanpa bisa ditegakkan dengan benar. Hal itu disebabkan para pejabatnya bukan ahlinya, buah padi banyak yang tidak masuk ke dapur rakyat. ........................ Salah sendiri mempercayakan kebun kepada orang yang gemar berdusta, petaninya suka mengumbar janji palsu, orang-orang pintar terlalu banyak, tetapi pinternya keblinger.

Dalam keadaan itu, datang Pemuda Berjanggut. Datang dengan menggunakan pakaian serba hitam sambil menyandang sarung tua, menyadarkan orang-orang yang sedang tersesat, mengingatkan orang-orang yang sedang terlupa. Akan tetapi, tidak diperhatikan! Mereka tidak memperhatikannya karena pinter keblinger, inginnya menang sendiri. Mereka tidak paham dan tidak sadar bahwa langit sudah memerah, menunjukkan wajah marah, dari Bumi asap sudah mengepul dari perapian. Alih-alih diperhatikan, Pemuda Berjanggut oleh mereka ditangkap, lalu dimasukkan dalam penjara. Kemudian, mereka mengacak-acak rumah orang, mengobrak-abrik urusan orang, merusakkan nama baik organisasi orang dengan alasan mencari musuh yang jahat, padahal mereka sendiri sesungguhnya yang mencari-cari permusuhan.

Waspadalah! Mereka nanti akan melarang keadaan Pajajaran dikisahkan. Hal itu disebabkan mereka takut ketahuan bahwa sebenarnya merekalah yang menjadi gara-gara selama ini yang menyebabkan terjadinya berbagai kesemrawutan. Raksasa-raksasa yang beringas semakin hari semakin bandel, sombong, pongah, brutal, dan sewenang-wenang melebihi kerbau bule. Mereka tidak sadar bahwa zaman manusia sudah dikuasai binatang!

Kekuasaan raksasa-raksasa buta itu tidak terlalu lama, tetapi selama berkuasa itu keterlaluan sekali menindas rakyat susah yang sedang berharap datangnya mukjizat. Raksasa-raksasa itu akan menjadi tumbal, tumbal kejahatannya sendiri. Kapan waktunya? Nanti kalau sudah tampak Anak Gembala! Mulai saat itu akan terjadi keributan, huru-hara, dari rumah menjadi sekampung, dari sekampung menjadi senegara! Orang-orang bodoh pada jadi gila ikut-ikutan membantu mereka yang sedang berkelahi yang dipimpin oleh Pemuda Buncit! Penyebabnya berkelahi? Memperebutkan warisan, tanah. Mereka yang serakah ingin mendapatkan lebih banyak lagi. Mereka yang memiliki hak meminta haknya diberikan. Mereka yang sadar berdiam diri. Mereka hanya menonton, tetapi tetap terimbas juga.

Mereka yang berkelahi akhirnya kelelahan. Mereka baru tersadar. Ternyata, semuanya tidak ada yang mendapatkan bagian. Hal itu disebabkan tanah dan kekayaan alam seluruhnya habis, habis oleh mereka yang memegang banyak uang. Para raksasa lalu menyusup curang ke berbagai kelompok. Mereka yang berkelahi jadi ketakutan sendiri, takut dipersalahkan atas kerusakan dan kehilangan tanah serta kekayaan negara. Lalu, mereka mencari Anak Gembala yang rumahnya di ujung sungai berpintu batu setinggi manusia beratapkan pohon handeuleum bertiangkan pohon hanjuang. Mereka mencari Anak Tumbal. Mereka menginginkan tumbal untuk dikambinghitamkan. Akan tetapi, Anak Gembala sudah tidak ada, sudah bergerak bersama dengan Pemuda Berjanggut. Keduanya sudah pindah membuka lembaran baru, pindah ke Lebak Cawene!

Mereka yang mencari Anak Gembala hanya menemukan burung gagak yang berkoak-koak di dahan mati. Dengarkan semuanya! Zaman bakalan ganti lagi, tetapi nanti setelah Gunung Gede meletus yang disusul meletusnya tujuh gunung. Gempar lagi seluruh dunia. Orang Sunda dipanggil-panggil. Orang Sunda memaafkan. Baik lagi semuanya. Senegara bersatu lagi. Nusa jaya, jaya lagi sebab berdiri Ratu Adil. Ratu Adil yang sejati.

Ratu siapa? Dari mana asalnya itu ratu? Nanti juga kalian bakal tahu. Sekarang yang penting, cari dan temukan oleh kalian Si Anak Gembala!

Segera berangkat! Jangan menengok ke belakang! 

Saya ingin ikutan menterjemahkan sebagian Uga Wangsit Siliwangi.... semoga bisa menjadi renungan......
Quote:
1]Laju aya deui raja, tapi raja, raja buta nu ngadegkeun lawang teu beunang dibuka, nangtungkeun panto teu beunang ditutup; nyieun pancuran di tengah jalan, miara heulang dina caringin, (Kemudian ada lagi raja, tetapi rajanya raja buta yang mendirikan system gerbang tak boleh dibuka, dan menegakan system pintu yang tidak tertutup--bisa jadi menganut politik- tertutup-dimana penerapan azas tunggal dan ekonomi terbuka-dimana multinational company dan modal2 asing masuk secara terbuka, membuat talang air ditengah jalan-bisa jadi membangun jalan layang yang menyerupai talang air, memelihara burung elang dipohon beringin- bisa jadi memergerkan/ menyelaraskan tentara-AD yang berlambang elang/garuda dengan Golkar- partai politik berlambang beringin)
2] da raja buta! Lain buta duruwiksa, tapi buta henteu neuleu buaya eujeung ajag, ucing garong eujeung monyét ngarowotan somah nu susah. (karena rajanya raja buta, bukan buta denawa jahat, tapi buta tidak melihat adanya buaya dan ajag/ serigala2-melambangkan kelompok ganas dan galak sangat kuat, kucing garong- lambang jiwa orang2 pintar dan licin untuk tujuan jahat/ rampok dg cara2 lihai terhadap pihak lain dan monyet-lambang yang pintar2 dan licin serta serakah yang kesemuanya merayah rahayat dan masyarakat yang sedang susah)
3] Sakalina aya nu wani ngageuing; nu diporog mah lain satona, tapi jelema anu ngélingan. (Sekalinya ada yang berani memperingatkan, maka yang dtangkap dan diamankan bukan para binatang jahat itu, tetapi orang yang memberi peringatan tersebut)
4] Mingkin hareup mingkin hareup, loba buta nu baruta, naritah deui nyembah berhala. (Makin lama makin keterusan-kebablasan, banyak para pemimpin yang sudah buta hatinya, memerintahkan lagi menyembah berhala- bisa jadi jiwa2 yang jauh dari tuntunan agama dan moral yakni keserakahan dan mabuk kekuasan yang bergandengan dgn kekuatan2 jahat tersebut [asing & domestic] semakin meraja-lela sehingga para pemimpin itu memerintahkan akan ajaran2 atau cara2 yang sangat tidak sesuai ajaran agama atau menganut cara2 yang bertentangan dengan agama dan  ajaran luhur bangsa kita-tang bisa jadi mereka mengikuti para penganut ajaran liberalisme atau neo liberal yang menghalalkan segala cara dan system politik kebebasan barbar-demokrasi barbar-yang menganut kebebasan2 dibawah kendali hawa nafsu angkara dan keserakahan-kelompok2 mafia jahat dalam berbagai konspirasi hukum-kekuasaan-keuangan-politik dan jaringan internasional)
5] Laju bubuntut salah nu ngatur, panarat pabeulit dina cacadan; da nu ngawalukuna lain jalma tukang tani. Nya karuhan: taraté hépé sawaréh, kembang kapas hapa buahna; buah paré loba nu teu asup kana aseupan……………………….. Da bonganan, nu ngebonna tukang barohong; nu tanina ngan wungkul jangji; nu palinter loba teuing, ngan pinterna kabalinger. (Kemudian para bawahan/ pelaksana pemerintahan baik pusat dan daerah salah mengatur dan melaksanakan etika dan peraturan, banyak pekerjaan-arahan2 dan aturan-keilmuan saling berbenturan tidak selaras lagi dalam pelaksanaan, disebabkan yang bertaninya bukan ahli bertani-bisa jadi pejabat2 itu bukan ahli dibidangnya atau bisa jadi “salah memilih pemimpin dan menentukan para pejabat2nya juga”, dimana jiwa2 mereka sesungguhnya telah berubah seperti binatang-buas-rakus-kejam-lihai dan licin dalam setiap melakukan kejahatan2. Dan karena itulah teratai kopong buahnya sebagian, bunga kapas kopong isinya, buah padi banyak yang tidak masuk kedalam dandang, tempat menanak nasi – bisa jadi maksudnya banyak kegagalan dalam projek2 pemerintahan sehingga Negara dirugikan ………… disebabkan yang berkebunnya suka berdusta, yang bertaninya hanya bisa janji, yang pintar2nya terlalu banyak, hanya saja pintarnya kebelinger-selalu vested dan manipulatif karena disertai kepentingan2 tertentu yang terdistorsi dalam akhlaknya)
6] Ti dinya datang budak janggotan. Datangna sajamang hideung bari nyorén kanéron butut, ngageuingkeun nu keur sasar, ngélingan nu keur paroho. Tapi henteu diwararo! Da pinterna kabalinger, hayang meunang sorangan. (Dari situ datanglah orang berjanggut. Datangnya memakai baju hitam sambil menyelempangkan tas usang, memperingatkan untuk menyadarkan kepada yang sedang lupa-bisa jadi lupa akan jati diri, dan membangunkan yang karena malas2an atau terpesona oleh kehebatan para penjahat2 sukses dan yang sedang tersesat jiwanya. Tetapi tidak ditanggapi secara positif. Karena pintarnya kebelinger, selalu ingin menang sendiri)
7] Arinyana teu areungeuh, langit anggeus semu beureum, haseup ngebul tina pirunan. Boro-boro dék ngawaro, malah budak nu janggotan, ku arinyana ditéwak diasupkeun ka pangbérokan. Laju arinyana ngawut-ngawut dapur batur, majarkeun néangan musuh; padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun.(Mereka tidak menyadari, bahwa langit sudah kemerah-merahan/ situasi sudah kritis, asap mengalun dari pembakaran/ suasananya sangatlah menghawatirkan dan penuh kesulitan dan persoalan2 mendasar. Jangankan mau nurut akan peringatan tersebut, malahan orang berjanggut oleh mereka ditangkap dan dimasukan kedalam bui/ yg memberi peringatan tersebut dgn berbagai cara dimasukan kedalam penjara. Kemudian mereka mengobrak-abrik dapur orang lain/ selalu menyerbu sana-sisni dan mencari-cari kerusuhan dan keributan dan permasalahan dengan mengkambing hitamkan pihak2 yang dijadikan sasaran dengan berbagai fitnah, dengan alasan dan dalih mencari musuh2 negara, padahal mereka lah yang mencari-cari permusuhan)

8] Sing waspada! Sabab engké arinyana, bakal nyaram Pajajaran didongéngkeun. Sabab sarieuneun kanyahoan, saenyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dangdarat. (Wahai…sdr2 waspadalah !. Sebab nanti mereka bakalan melarang mempelajari Pajajaran. Sebab merasa ketakutan akan ketahuan kedok-jahatnya, sesungguhnya merekalah yang menjadi sebab musabab semua itu yang jadi rusak-rusakan-sangat merusak semuanya)
9] Buta-buta nu baruta. Mingkin hareup mingkin bedegong, ngaleuwihan kebo bulé. Arinyana teu nyaraho, jaman manusa dikawasaan ku sato! (Para penguasa yang sudah buta hatinya semakin menjadi-jadi dan bedegong/ berutal, melebihi kerbau bule. Mereka tidak sadar, bahwa zaman manusia dikuasai binatang/ manusia2 dgn jiwa2 binatang)
10] Jayana buta-buta, hanteu pati lila; tapi, bongan kacarida teuing nyangsara ka somah anu pada ngarep-ngarep caringin reuntas di alun-alun. Buta bakal jaradi wadal, wadal pamolahna sorangan. (Kemenangan para Penguasa serakah ini tidak akan terlalu lama, karena sangat keterlaluan jahatnya dan menyengsarakan rahayat, banyak orang2 yang mengharap-harap pohon beringin runtuh ditengah lapangan. Buta2 jahat tersebut bakalan menjadi wadal-tumbal, tumbal perbuatan mereka sendiri)
11] Iraha mangsana? Engké, mun geus témbong budak angon! Ti dinya loba nu ribut, ti dapur laju salembur, ti lembur jadi sanagara! Nu barodo jaradi gélo marantuan nu garelut, dikokolotan ku budak buncireung! (Kapan waktunya? Nanti kalau sudah terlihat anak gembala! Semula banyak keributan, berasal dari ribut didapur, dari ribut didapur terus ribut sekampung, dari ribut sekampung terus ribut senegara! Yang bodoh menjadi pada gila ikut2an membantu berkelahi, dipimpin oleh orang2 yang gak jelas asal usulnya)
 12] Matakna garelut? Marebutkeun warisan. Nu hawek hayang loba. Nu boga hak marénta bagianana. Ngan nu aréling caricing. Arinyana mah ngalalajoan. Tapi kabarérang. (Sebabnya mereka rusuh? Memperebutkan harta warisan. Yang tamak ingin tambah banyak. Yang memiliki hak meminta bagiannya. Hanya yang sadar bersiap-siap. Mereka hanya menonton. Tapi banyak juga yang terbawa-bawa)
13] Nu garelut laju rareureuh. Laju kakara arengeuh. Kabéh gé taya nu meunang bagian. Sabab warisan sakabéh béak, béakna ku nu nyarekel gadéan. (Yang rusuh lalu berhenti, lalu baru tersadarkan. Semuanya juga tidak ada yang mendapat bagian> Sebab warisan semua sudah habis, habis diambil oleh yang memegang gadaian-kontrakan)
14] Buta-buta laju nyarusup, nu garelut jadi kareueung, sarieuneun ditempuhkeun leungitna nagara. (Buta2 terus menyusup-tiarap-bersembunyi, yang pada rusuh menjadi ketakutan, takut ketiban pulung hilangnya Negara)
15] Laju naréangan budak angon nu saungna di birit leuwi nu pantona batu satangtung nu dihateup ku handeuleum ditihangan ku hanjuang. Naréanganana budak tumbal. Sejana dék marénta tumbal. (Kemudian mencari-cari anak gembala yang gubuknya dipinggir muara sungai yang pintunya batu setinggi orang yang atapnya handeuleum-tiangnya hanjuang-pahon kana. Yang dicarinya orang untuk tumbal. Maksudnya hendak meminta tumbal)
16] Tapi, budak angon enggeus euweuh, geus narindak babarengan jeung budak anu janggotan. Geus mariang pindah ngababakan, parindah ka Lebak Cawéné! (Tapi anak gembala tersebut sudah tidak ada lagi, sudah berpindah secara serentak bersama orang berjanggut. Sudah berangkat pindah berdomisili, pindah ke Lembah Cawene- Daerah baharu-bergabung dengan kelompok baru)

Sabtu, 12 Juni 2010


Penyebab Malapetaka di Indonesia

oleh Tom Finaldin


Bandung, Putera Sang Surya
http://tom-finaldin8.blogspot.com/2010/06/penyebab-malapetaka-di-indonesia.html

Semakin hari semakin sulit rasanya hidup di Negeri Zamrud Katulistiwa ini. Sudah 63 tahun kita merdeka, namun hidup rasanya tak pernah merdeka. Kesulitan dan kesusahan datang bertubi-tubi. Padahal, Allah swt telah menciptakan Indonesia sebagai tanah yang kaya raya dengan sumber daya alam. Jika penduduknya cerdas dan beriman, pasti dapat hidup penuh kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat.

Rasanya ingin merinci segala kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kekayaan itu akan menjadikan rakyat negerinya hidup nyaman dan makmur. Akan tetapi, terlalu bosan untuk menuliskannya atau mengatakannya karena semuanya terasa semu, dingin, samar, dan palsu. Kita tak pernah benar-benar mampu memanfaatkan kemewahan sumber daya alam untuk kesejahteraan kita sendiri.

Setiap hari kita hanya menyaksikan dan merasakan penderitaan, kesengsaraan, kekacauan, pertengkaran, kebingungan, kriminalitas, abuse of power, dan sedikit keberhasilan beberapa gelintir orang yang dipertontonkan dengan keangkuhan. Ada memang secuil kebanggaan, yaitu kegagahan para pejuang dan kisah para pahlawan dari Sabang sampai Merauke. Akan tetapi, hal itu pun terasa hambar karena tak lagi dihargai, tak lagi diingat, tak lagi diteladani. Kisah itu bagaikan dongeng yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dongeng-dongeng itu sama sekali tak lebih menarik bagi anak-anak kita dibandingkan fabel sebagai pengantar tidur malam, itu pun kalau masih ada kebiasaan mendongeng sebelum tidur karena saat ini sudah terdesak oleh play station, sinetron, dan sejumlah permainan individualis impor lainnya.

Sebenarnya, sangat ingin saya menggambarkan kesedihan dan kemelaratan kita, namun terlalu letih juga untuk mengulang-ulangnya. Sudah banyak pihak yang membeberkan soal kemiskinan rakyat negeri ini. Tak perlu rasanya saya memaparkan rasa sakit yang setiap hari menemani pemilik sah negeri ini. Kalau saya bilang rasa sakit, itu bukan hanya sakit tubuh karena lapar, penyakit, siksaan, atau yang sifatnya fisik, melainkan pula sakit hati, cemas, bingung, dan nyaris hidup tanpa harapan.

Duhai, apa gerangan yang menimpa negeri ini? Negeri yang semestinya kaya raya?

Sesungguhnya, kita, penduduk negeri ini, akan lebih makmur daripada bangsa mana pun di dunia ini. Hal itu disebabkan tanah air kita memiliki sumber daya alam yang teramat cukup untuk dijadikan bekal hidup. Kita punya beras, air, minyak, kayu, batu bara, ikan, ternak, sayur mayur, rempah-rempah, biji-bijian, logam, emas, perak, permata, mutiara, bahan bangunan, dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Pendek kata, Allah swt menganugerahkan segala kebutuhan kita untuk hidup di dunia ini. Bahkan, bukan hanya cukup, melainkan berlebih sehingga penduduk dunia pun dapat ikut menikmatinya. Sangat berbeda dengan negeri-negeri lain. Sebut saja negara kaya raya yang sering disebut negeri petro dollar, Arab Saudi, mereka cuma punya minyak yang melimpah dan mungkin hasil bumi lainnya yang jumlahnya pasti lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Namun, mengapa mereka lebih mampu dibandingkan kita memanfaatkan sumber buminya?

Penjajahan
Orang bisa berkata bahwa kata penjajahan adalah kata klise, lipstik jika selalu dijadikan alasan untuk menjelaskan kemunduran bangsa ini. Akan tetapi, sesungguhnya memang itulah salah satu alasan terbesar yang menjadikan bangsa ini kacau balau di samping satu alasan lainnya, yaitu kerakusan duniawi.

Soal kerakusan akan kita bicarakan nanti. Sekarang, sebaiknya kita konsentrasi pada masalah penjajahan.

Indonesia adalah negeri yang subur makmur, kekayaan alamnya melimpah ruah. Dulu pada masa prapenjajahan, negeri ini dipimpin oleh para raja yang gagah berani dan mampu membuat rakyatnya menggali hasil bumi sehingga terciptalah perdagangan yang kuat. Perdagangan itu bukan hanya terjadi di antara negeri-negeri se-Nusantara, melainkan pula dengan negeri-negeri di Eropa. Sudah jelas jika pemimpin dan rakyatnya mampu melakukan perdagangan yang luar biasa hebat, pasti kehidupannya pun makmur.

Di samping makmur, rakyat negeri ini pun mampu meningkatkan kehidupan spiritualnya dengan bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, terjadi peningkatan yang mencolok dalam bidang religius. Hindu dan Budha diterima dengan baik oleh rakyat negeri ini sehingga banyak raja yang mengundang ahli-ahli agama dari India untuk mengajarkan rakyatnya tentang agama baru itu. Para penganjur agama itu pun mampu membaur dengan masyarakat sehingga tak ada goncangan-goncangan yang berarti. Demikian pula ketika Islam masuk melalui perdagangan, diterima dengan baik oleh keluarga kerajaan dan rakyat Indonesia. Kita bisa menyaksikan saat ini masih banyak masjid yang didirikan oleh para penyebar Islam yang datang dari luar Nusantara. Masjid itu dianggap masjid keramat, banyak berkahnya, sehingga sampai sekarang banyak dikunjungi umat Islam. Bahkan, Islam menjadi agama yang mayoritas di negeri ini. Islam hadir dengan damai dan logis.

Adanya aktivitas ekonomi dan peningkatan religi yang tinggi sudah tentu mencerminkan tingginya tingkat kehidupan saat itu. Seandainya tak ada penjajahan, pasti rakyat negeri ini tenang-tenang saja dan hidup makmur. Kalaupun ada perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, pasti perubahan itu bersifat alamiah, natural. Berbeda dengan penjajahan yang membawa perubahan drastis dengan berbagai tindakan licik, penindasan, curang, tipu muslihat, maling, adu domba, dan seabrek kejahatan kemanusiaan lainnya. Penjajahan yang terjadi di Indonesia memang mengerikan sampai-sampai mengubah kondisi alam, kondisi kejiwaan, dan sistem pergaulan masyarakat yang sudah mapan.

Sudah tak dapat disangkal lagi bahwa penjajahan membuat rakyat Indonesia yang dulunya pemilik sah tanah airnya menjadi manusia-manusia kelas rendahan yang hidup penuh dengan kehinaan. Kata orang-orang Belanda, rakyat Indonesia adalah rakyat yang mampu “hidup sebenggol sehari”. Itulah kalimat hinaan mereka. Padahal, mereka sendiri yang membuat rakyat menjadi seperti itu.

Di bawah ini saya ketengahkan tulisan Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno (1964) tentang penjajahan, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kutipan ini dibatasi dengan nomor karena bukan berasal dari satu buah karya tulis, melainkan dari berbagai judul tulisan Beliau.


(1) Penyebab kolonisasi bukanlah keinginan pada kemasyhuran, bukan keinginan melihat dunia asing, bukan keinginan merdeka, dan bukan pula oleh karena negeri rakyat yang menjalankan kolonisasi itu terlampau sesak oleh banyaknya penduduk--sebagaimana yang telah diajarkan Gustav Klemm. Akan tetapi, asalnya kolonisasi ialah teristimewa soal rezeki.

"Yang pertama-tama menyebabkan kolonisasi ialah hampir selamanya kekurangan bekal hidup dalam tanah airnya sendiri," begitulah Dietrich Schafer berkata.

Kekurangan rezeki itulah yang menjadi sebab rakyat-rakyat Eropa mencari rezeki di negeri lain! Itu pula yang menjadi sebab rakyat-rakyat itu menjajah negeri-negeri tempat mereka bisa mendapatkan rezeki.

Begitulah bertahun-tahun, berwindu-windu, rakyat-rakyat Eropa mempertuankan negeri-negeri Asia. Berwindu-windu rezeki-rezeki Asia masuk ke negerinya. Teristimewa Eropa Barat-lah yang bukan main tambah kekayaannya.

Begitulah tragisnya riwayat-riwayat negeri jajahan.


(2) Soal jajahan adalah soal rugi atau untung. Soal ini bukanlah soal kesopanan atau soal kewajiban. Soal ini adalah soal mencari hidup, soal business.

Tak kecil kerugian ekonomi Inggeris bilamana Mesir atau India dapat memerdekakan diri. Tak sedikitlah kerugian rezeki Perancis dan Amerika bilamana Indocina dan Philipina bisa menjadi bebas.

Tak ternilailah kerugian yang diderita negeri Belanda bilamana bendera Indonesia bisa berkibar-kibar di tanah air kita, sebagaimana yang dikatakan Jhr. Dr. Sandberg, "Indie verloren, rampspoed geboren."

Tak terhinggalah bencana yang menimpa Benua Eropa bilamana Benua Asia bisa menurunkan beban imperialisme asing pada pundaknya. Hal ini cukuplah dibuktikan oleh pujangga-pujangga, diplomat-diplomat, serta juru-juru pengarang Eropa dan Asia dengan secukup-cukupnya angka dan seteliti-telitinya hitungan. Negeri jajahan yang untuk negeri pertuanan yang kecil adalah mahabesar dan mahatinggi kepentingannya. Oleh karena itu, harus dan mesti dipegang teguh-teguh, diikat erat-erat olehnya, jangan sampai terlepas. Oleh sebab itu, soal jajahan pada hakikatnya bukanlah soal hak. Ia soal kekuasaan. Ia soal macht.


(3) Masyarakat Belanda bukanlah suatu masyarakat yang mempunyai syarat-syarat untuk hidup suburnya modern industrialisme. Masyarakat Belanda adalah suatu masyarakat yang melarat basisgrondstoffen, suatu masyarakat yang tiada tambang-tambang besi, suatu masyarakat yang kurang arang batu, suatu masyarakat yang terlalu bloedarm untuk menjadi suatu masyarakat yang libeeral-industrialistisch. Kota-kota, seperti, Leeds, Birmingham, Manchester, tidaklah ada di negeri Belanda itu. Ya, kota-kota semacam itu tidak akan bisa ada di negeri Belanda.


(4) Aduhai, betapa tingginya tingkat perusahaan pribumi di zaman sebelum imperialisme asing merajalela! Marilah saya di bawah ini mengulangi lagi beberapa citaat yang tempo hari saya kemukakan di dalam saya punya pledooi.

Marilah kita mendengarkan Th. St. Raffles yang menulis begitu sukarnya menceriterakan "luasnya" perdagangan di Tanah Jawa pada saat orang Belanda mulai di tepi Lautan-lautan Timur, begitu menyedihkan hatilah menceriterakan bagaimana perdagangan itu "dihalang-halangi", dirobah, dan "dikecil-kecilkan" oleh perbuatan bangsa asing itu, yakni dengan kekuasaan monopoli yang sudah bobrok, dengan ketamakan dan keserakahan pada duit ....
Marilah kita mendengarkan Prof. Veth yang menceriterakan bahwa bangsa kita ketika masih dalam abad keenam belas, misalnya, pada zaman Majapahit, adalah terkenal sebagai "kaum saudagar" yang besar usaha, "kaum pelajar" yang gagah, "kaum perantau" yang berani. Bangsa kita itu tentunya terkena perubahan yang besar sekali menjadi kaum tani yang diam dan jinak seperti sekarang ini! Diam dan jinak karena obat tidur ketaklukan pada bangsa asing yang sama sekali itu sudah bekerja!

Marilah kita mendengarkan Prof. van Gelderen yang berkata, "Dengan adanya pusaka yang luas, maka tak bisalah disangkal lagi bahwa pada zaman dulu sudah ada permulaan perdagangan yang giat dari perhubungan niaga dengan tanah seberang .... Oleh adanya contingenten dan leverancien, kemudian oleh adanya stelsel cultuur paksaan, maka kaum produsen pribumi didesaklah dari pasar dunia dan dihalang-halangi suburnya suatu kelas majikan dan kelas saudagar bangsa sendiri."

Begitulah, perusahaan-perusahaan asing zaman sekarang ini sudahlah memadamkan sama sekali pertukangan-pertukangan di rumah. Perdagangan ekspor pribumi menjadi binasa sama sekali dan perusahaan-perusahaan yang hanya membikin barang-barang untuk daerah sendiri saja menjadi hilang tersapu oleh gelombang barang-barang bikinan massaproductie.

Marilah kita mendengarkan ceritera Du Bus, "Pada zaman dahulu tanah Jawa mengambil kain-kain yang berkualitas agak bagus dari pesisir, tetapi kain-kain untuk keperluan sehari-hari ia bisa bikin sendiri, cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh tanah Jawa, malahan juga cukup untuk sebagian keperluan tanah Hindia. Berkapal-kapallah barang-barang itu meninggalkan tanah Jawa, menyebar kian-kemari ke seluruh nusa-nusa di sekelilingnya."

Disambung dengan perkataan Schmalhausen yang membubuhi komentar, "Sedang Du Bus di antara sebab-sebabnya keadaan jelek ini menyebutkan pula musnahnya perusahaan-perusahaan ekspor, maka kita di dalam zaman sekarang ini, jugalah boleh mengatakan lagi bahwa banyak perusahaan-perusahaan pribumi menjadi megap-megap atau binasa sama sekali!"


(5) "Bilamana pergaulan hidup pribumi bertambah sehat sehingga harga sewa tanah juga lantas naik ke atas, maka perusahaan kaum modal Eropa itu menjadi kurang untung," begitulah Prof. van Gelderen berkata.

Ucapan itu kami tambahi dengan ucapan Meyer Ranneft, "Jumlah harta yang digali oleh modal dan perusahaan itu menjadi lebih besar kalau tingkat masyarakat pribumi lebih melarat."

Kami tambahi lagi dengan pendapatnya Prof. Boeke yang tertulis mereka yang punya modal itu hanyalah mengharap dari Hindia tanah yang subur dan kaum buruh yang murah! Rakyat penduduk bagi mereka tak lebih dari suatu alat atau suatu kesusahan yang tak dapat dihindarkan. Buat mereka, yang paling perlu hanyalah banyaknya kaum buruh dan harga tanah. Kalau kaum buruh banyak jumlahnya sehingga harga dan upah menjadi rendah, merekalah yang untung.


(6) Siapakah orang Indonesia yang tidak hidup semangatnya kalau mendengarkan riwayat tentang kebesaran Melayu dan Sriwijaya, kebesaran Mataram, kebesaran Sindok, Erlangga, Kediri, Singhasari, Majapahit, Padjadjaran,--kebesaran Bintaro, kebesaran Banten, kebesaran zaman Sultan Agung? Siapakah orang Indonesia yang hatinya tidak memukul-mukul dan berdebar-debar kalau mendengarkan riwayat bahwa benderanya pada zaman bahari dijumpai dan dihormati orang sampai ke Madagaskar, Iran, dan Tiongkok?


(7) Professor Veth berkata bahwa sebenarnya Indonesia tidak pernah merdeka. Dari zaman purbakala sampai sekarang, dari zaman ribuan tahun sampai sekarang (1933: Peny.),--dari zaman Hindu sampai sekarang--menurut professor itu, Indonesia senantiasa menjadi negeri jajahan. Mula-mula jajahan Hindu, kemudian jajahan Belanda.

Di dalam salah satu bukunya, ia mencantumkan syairnya seorang penyair,

Di pantainya tanah Jawa rakyat berdesak-desakan
Datang selalu tuan-tuannya setiap masa
Mereka beruntun-runtun sebagai runtunan awan
Tapi anak pribumi ta' pernah kuasa

Soekarno pernah berilustrasi,

O, Marhaen Indonesia, yang dulu celaka dalam zaman feodalisme kerajaan dan keningratan bangsa sendiri, yang kini celaka dalam zaman modern kapitalisme dan imperialisme, berjuanglah habis-habisan mendatangkan nasib yang sejati-jatinya, merdeka!


Selingan

Profesor Veth salah, Soekarno benar. Profesor itu lupa bahwa bangsa Indonesia sesungguhnya sempat mengalami kemegahannya pada zaman dulu ketika diperintah para rajanya. Raja-raja Hindu itu tidak menjajah, tetapi berdiri dan mendirikan kerajaan, lalu berupaya mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Soekarno benar, meskipun kerajaan-kerajaan di Indonesia sangat megah, rakyatnya masih miskin dan tertindas.
Karena di atas ada syair, bolehlah saya ikut bersyair.

O, rakyat miskin Indonesia
Malang benar nasibmu
Ketika rajamu berhiaskan mutiara, kau rakyat melarat
Saat Si Kaki Putih menginjak tanahmu, kau tambah celaka
Setelah Merah Putih berkibar, kau dirundung bingung
Kini, di zaman ini, kau terkapar hampir menggelepar

Takdir?
Itu jelas takdir
Nasib?
Itu sudah pasti

Kalau begitu, ... berarti ....

Jangan!
Jangan kaukatakan Tuhan tak adil
Tuhan Mahabijaksana
Dia Mahaadil
Sang Pengasih sejatinya menyayangi kita setiap hari
Lantas?

Duduklah, renungkan

Lalu?

Tariklah garis dari sejarahmu
Ambil serpihan-serpihan penting tanda jayamu
Sambungkan, rangkaikan sampai menjadi sebuah gambar
Di gambar itulah lukisan kejayaanmu

Berlarilah keluar
Berilah kabar gembira pada dunia
Katakan, Ini Gambarku!
Tekadkan, Aku Rela Mati untuk Mewujudkannya!


(8) Bahwasanya, memang sudah "makan" sekali injeksian imperialisme itu. Kita kini sangat gampang dilipat-lipat, plooibaar en gedwee.

"Buntutnya tekanan yang berabad-abad", seperti kata Schmalhausen.

Kita kini sudah 100% menjadi rakyat kambing. Kita kini kaum putus asa, kita kaum zonder kepribadian, kita kaum penakut, kita kaum pengecut. Kita kaum beruh budak, kita banyak yang jadi penjual bangsa. Kita hilang sama sekali kelaki-lakian kita, kita hilang sama sekali rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, jika terus menerus begitu, kita akan binasa sama sekali tersapu dari muka Bumi serta pantas binasa di dalam lumpur perhinaan dan neraka kegelapan.


(9) Jawarhal Nehru, pemimpin Hindustan yang kenamaan, pernah berkata, "Kebesaran negeri dan rakyat kita sudah begitu dalam terbenam oleh kabut kepurbakalaan. Kebesaran imperialisme begitu sering kita lihat sehari-hari sehingga kita lupa bahwa kita bisa besar dan mengira bahwa hanya kaum imperialisme yang bisa pandai."

Perkataan Jawarhal Nehru yang menggambarkan kerusakan batin rakyat Hindustan bolehlah juga dipakai untuk rakyat Indonesia sekarang ini. Kita lupa bahwa kita bisa menjadi besar, kita lupa bahwa kemunduran kita ialah karena kita terlalu lama sekali kena pengaruh imperialisme, kita lupa bahwa kemunduran kita itu bukan suatu kemunduran yang memang karena natuur, tetapi suatu kemunduran karena imperialisme, suatu kemunduran bikinan, suatu kemunduran "cekokan", suatu kemunduran injeksian berabad-abad. Kita pun mengira bahwa hanya kaum imperialisme yang bisa pandai, mereka saja yang bisa berilmu, bisa membikin jalan, bisa membikin kapal, bisa membikin listrik, bisa membikin kereta api, auto, bioskop, kapal udara, dan radio. Tak pernah satu kejap mata kita bertanya di dalam batin, apakah kita kini juga tidak bisa mengadakan semua hal itu, umpamanya kita tidak tiga ratus tahun di-"sahabati" imperialisme?

Ya, kita harus percaya bahwa kita sekarang ini boleh merdeka dan berdiri sendiri....


(10) Kerusakan batin ternyata di mana-mana. Stelsel imperialisme yang butuh kaum buruh itu sudah memutarkan semangat kita menjadi semangat perburuhan sama sekali, semangat perburuhan yang hanya senang jikalau bisa menghamba
Rakyat Indonesia yang sediakala terkenal sebagai rakyat yang gagah berani, yang tak gampang-gampang suka tunduk, yang perahu-perahunya melintasi lautan dan samudera sampai ke India, Tiongkok, Madagaskar, dan Persia, kini menjadilah rakyat yang terkenal sebagai het zachste volk der aarde, 'rakyat yang paling lemah budi di seluruh muka Bumi'. Rakyat Indonesia itu kini menjadi rakyat yang hilang kepercayaan pada diri sendiri, hilang kepribadiannya, hilang kegagahannya, hilang ketabahannya sama sekali. "Semangat harimau" yang menurut Professor Veth adalah semangat rakyat Indonesia di zaman sedia kala, sudah menjadi semangat kambing yang lunak dan pengecut. Bahkan, itu belum bencana batin yang paling besar! Bencana batin yang paling besar ialah bahwa rakyat Indonesia percaya bahwa ia memang adalah "rakyat kambing" yang selamanya harus dipimpin dan dituntun.

Sebagaimana tiap-tiap stelsel imperialisme di mana-mana, maka stelsel yang ada di Indonesia pun selamanya menggembar-gemborkan ke dalam telinga kita bahwa maksudnya bukanlah mencari rezeki, tetapi ialah "maksud suci", mendidik kita dari kebodohan ke arah kemajuan dan kecerdasan. Sebagaimana tiap-tiap stelsel imperialisme, tak jemu-jemu meneriakkan ia punya mission sacre. Di atas panji-panji imperialisme selamanya tertulis semboyan-semboyan dan anasir-anasir beschaving dan orde en rust, 'kesopanan' dan 'keamanan umum'.


(11) Kaum nasionalis harus dikejar. Kaum Pan-Islam juga harus diburu!
Kita ingat ini semuanya. Kita mengakui hak yang demikian itu dan kita hanya tersenyum. Kita di sini hanya menetapkan feitnya saja. Kita ingat bagaimana sesudah pemberontakan, kaum sana meneriaki setinggi langit pergerakan Pan-Islam sebelum dan sesudah kongres di Pekalongan. Mereka memukul kentongan di atas pergerakan nasional Indonesia semenjak PNI timbul. Bagaimana sesudah pemberontakan, mereka menunjukkan tabiatnya yang serendah-rendahnya dengan mengotorkan nama prive saudara kita, dr. Soetomo. Mereka membencanai saudara kita, dr. Tjipto Mangunkusumo .... Kita mengerti bahwa ini sudah semestinya. Kita hanya tersenyum dan kita mengambil pelajaran. Pelajaran bahwa sikap kaum itu terhadap kita bukanlah bergantung dari beginsel kita, bukanlah bergantung dari azas kita, bukanlah bergantung dari bahaya "isme" kita, tetapi bergantung dari besarnya bahaya yang mengancam kepentingannya oleh sikap dan gerak kita adanya!


(12) "Orde" yang diadakan oleh bangsa Inggeris di Mesir atau di India, "orde" yang diadakan oleh bangsa Perancis di Indocina, "orde" yang diadakan oleh bangsa Amerika di Philipina--umumnya "orde" yang diadakan oleh bangsa kulit putih di dalam negeri-negeri Asia yang diduduki dan diambil rezekinya--tampaklah dalam rupanya yang palsu. "Orde" yang didesakkan dalam negeri-negeri Asia itu pada hakikatnya ialah "orde" yang dimaksudkan oleh Galboud, yaitu "orde" yang tak bersendi pada persetujuan antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah; "orde" yang dipaksakan terjadi dengan aturan-aturan yang keras; "orde" paksaan, "orde" perbudakan.


(13) Mexico menjadi kalut sesudah "pimpinan" Eropa diberhentikan. Baik. Akan tetapi, lupakah bahwa Mexico sebelum orang Eropa datang di situ, sebelum orang Spanyol menginjaknya, adalah suatu negeri yang teratur, suatu negeri yang aman, suatu negeri yang besar dan kuat? Lupakah bahwa kekalutan dan kekacauan Mexico terjadi ialah sesudah orang Eropa datang di situ, sesudah negeri itu menjadi tempat pencaharian rezeki bangsa kulit putih? Lupakah terhadap amannya, teraturnya, besarnya negeri Mexico di bawah pimpinan Raja Montezuma tatkala batas-batasnya terletak dari Texas sampai Panama, dari tepi Pantai Teluk Mexico sampai tepi Pantai Lautan Pasifik? Kalut dan kacaunya negeri itu terjadi sesudah orang Eropa menjatuhkan jangkar perahunya di Vera Cruz dalam tahun 1519. Kalutnya negeri itu akibat dari zaman kekejaman Hernando Cortez yang melumur-lumuri ia punya marilah kita mengikut silang (kruis) sebab dalam tanda itulah kita akan menang dengan darahnya rakyat Mexico--sampai pada zaman kekejaman yang akhir-akhir. Mexico sama sekali tidak mengenal ketenteraman dan keteraturan di bawah "pimpinan Eropa". Mexico senantiasa kusut-samut.

Sesungguhnya, tipislah kebenaran kata ketenteraman dan kata kesejahteraan yang "pimpinan" Eropa itu didatangkan di Mexico bilamana kita ingat bahwa tak henti-hentinya perlawanan penduduk Mexico terhadap pihak yang "memimpinnya" itu dan bilamana kita misalnya ingat saat penduduk Mexico menangkap dan menghukum mati Kaisar Maximilian, kaisar bangsa Eropa yang "memimpin" dan memerintah negeri Mexico dengan cara Eropa. Tipis pula kepercayaan kita terhadap keunggulan superioritetnya pimpinan Eropa dalam umumnya karena Eropa sendiri tiada habis-habisnya menjadi medan revolusi agama, revolusi nasional, revolusi proletar, dan revolusi lain-lain--tiada habis-habisnya menjadi medan kekalutan, kekacauan, dan peperangan negeri seperti yang kita alami dalam tahun 1914-1918 tatkala Eropa seolah-olah suatu heksenketel dan hampir-hampir kiamat oleh mengamuknya api peperangan.


(14) "Made in Great Britain". Itulah yang terutama sekali menjadi nyanyian John Bull sambil berjalan-jalan di kanan-kiri Sungai Indus dan Gangga. "Made in Great Britain" menjadi anasir yang ia tuliskan di atas panji-panji yang ia tanamkan di seluruh Hindustan. "Made in Great Britain" menjadi dasar "usaha kemanusiaan" mendatangkan beschaving dan orde en rust di kota-kota dan desa-desa di sebelah selatan Gunung Himalaya.


Keterangan
Lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana Inggris memanipulasi kenyataan dan membohongi publik bahwa kehadiran mereka di India adalah untuk mengajarkan kehidupan yang beradab. Sesungguhnya, mereka tak lain dan tak bukan hanyalah membutuhkan orang-orang yang akan membeli barang dagangannya.

Caranya? Begitulah penjajah. Mereka memaksa dengan kekerasan merintangi, menghambat, memadamkan, dan membunuh industri-industri milik orang-orang India. Oleh sebab itu, India kehilangan kekuatannya dan tunduk kepada kaum yang berteriak-teriak mengajarkan cara pergaulan yang lebih manusiawi itu.


(15) Herankah kita bahwa seorang komunis, C. Santin, yang toh biasa melihat angka-angka yang kejam, menyebutkan bahwa imperialisme di Indonesia itu suatu imperialisme yang terrible, yakni suatu imperialisme yang mendirikan bulu roma?


Penjelasan
Penjajahan Belanda terhadap rakyat Indonesia adalah penjajahan yang benar-benar sangat mengerikan. Hal itu disebabkan negeri Belanda butuh makanan, pakaian, bahan-bahan mentah, biaya militer, upah buruh yang sangat rendah, dan sebagainya. Belanda mengangkuti apa saja yang dibutuhkan negerinya dari Indonesia. Di samping itu, mereka pun mempekerjakan rakyat Indonesia dengan seenaknya.

Semakin lama, bukan saja negeri Belanda yang berpesta dari kekayaan negeri subur makmur Indonesia ini, melainkan pula Inggris, Amerika, Perancis, Belgia, Jepang, Jerman, serta Swiss. Pendek kata, imperialisme internasional sempat bermain cinta dan berdansa-dansi di atas keringat dan air mata rakyat Indonesia.

Berbeda dengan penjajahan Inggris di India. Inggris tidak sejahat Belanda karena awalnya juga hanya mengharapkan pasar bagi barang produksinya. Oleh sebab itu, mereka tidak "membombardir" seluruh rakyat India. Mereka butuh orang-orang yang memiliki daya beli di kalangan rakyat India. Mereka membiarkan hidup kelas-kelas tertentu di dalam rakyat India yang mampu membeli barang produksi Inggris.


(16) Siapakah yang bisa membantah bahwa masyarakat Indonesia ialah suatu masyarakat yang segala-galanya merk kecil, yakni suatu masyarakat yang kromoistis dan marhaenistis?
Bahwasanya benarlah konklusinya Dr. Huender tatkala menutup ia punya economisch overzicht yang terkenal, "Tidak adalah di sini suatu middestand-Indonesia yang menjadi tulang punggung masyarakat. Kaum tani-besar atau kapitalis yang hanya satu dua itu, tidaklah menjadi satu hubungan ekonomi dengan rakyat murba lainnya."


Demikianlah Pemimpin Besar Revolusi kita menguraikan pandangan-pandangannya tentang penjajahan. Dari penuturannya, kita bisa sangat memahami bahwa penjajahan itu amatlah merusakkan kehidupan rakyat jajahan. Sudah sangat banyak kisah yang memaparkan kejinya penjajahan. Tanyalah pada kakek atau buyut kita yang masih hidup. Mereka merasakan benar pedihnya hidup dikuasai bangsa asing. Tentunya, para sepuh yang dalam dirinya punya semangat mandiri dan jiwa nasionalisme, bukan para kolot yang kurang pemahaman sehingga mengatakan bahwa Belanda menjajah dengan baik, yaitu mengajarkan bagaimana agar kita hidup beradab. Mereka itu hanya para orang tua yang dulunya ikut merasa enak dan nikmat berkolaborasi dengan penjajah dan tertawa senang di atas penderitaan sesama bangsa sendiri.

Kerakusan Duniawi
Sifat rakus inilah yang juga menjadi sumber malapetaka di negeri ini. Penjajah datang jelas dengan kerakusan yang membara. Mereka tak mampu hidup berkecukupan dengan sumber daya alam yang dimilikinya, pun tidak merasa kenyang memenuhi kebutuhannya dengan cara berdagang baik-baik atas dasar suka sama suka. Mereka ingin menguasai sumber-sumber daya alam dan sumber-sumber kekuasaan. Akan tetapi, kerakusan mereka tak akan pernah bisa menembus ke dalam wilayah Nusantara jika bangsa ini cukup kuat mental untuk menentang sifat rakus tersebut.

Dalam kenyataannya, para penjajah itu berupaya keras menguasai tanah air Indonesia. Namun, mereka sadar bangsa ini tak suka gampang ditundukkan. Artinya, jika mereka menyerang langsung, bisa-bisa kalah dan pasti akan kalah. Cara yang mereka gunakan adalah devide et impera, adu domba. Mereka mulai kasak-kusuk di dalam keluarga istana para raja. Para bangsawan yang lemah mental dibujuk dirayu untuk mau bekerja sama dengan imbalan berupa pembagian kekuasaan, harta benda, dan sejumlah materi lainnya. Para keluarga raja yang lemah mental dan pengetahuan itu digunakan untuk memerangi atau menjatuhkan para bangsawan yang punya mental kuat, harga diri yang tinggi, pengetahuan yang mapan, dan kecintaan kepada rakyat yang tulus. Tak cukup hanya kasak-kusuk, para penjajah pun memberikan banyak bantuan kepada para bangsawan yang sudah menjadi kaki tangannya.

Penyakit lemah mental dan kurang pengetahuan itu membuat sifat rakus para bangsawan itu tumbuh. Mereka dengan suka cita menjadi kaki tangan penjajah, baik sadar ataupun tidak. Hal itu terus terjadi sampai akhirnya wibawa kerajaan-kerajaan di Nusantara lumpuh dan hancur. Perang besar terakhir dalam zaman kerajaan yang sangat terkenal adalah perang Pangeran Diponegoro bersama para petani untuk memperbaiki nasib rakyat yang sudah sangat megap-megap. Perang itu berakhir dengan kekalahan Pangeran Diponegoro. Selepas masa itu, hampir bisa disebut tak ada perlawanan yang berarti terhadap kolonial Belanda. Dengan demikian, bertahtalah Belanda di muka Bumi Pertiwi ini.

Penjajahan yang datang silih berganti di negeri ini menyadarkan para pemuda kita untuk melakukan perlawanan. Kita menang. Di bawah kepemimpinan Ir. Soekarno, Indonesia bisa bersatu hati memproklamasikan kemerdekaan bangsa pada 17 Agustus 1945.

Ketulusan, keberanian, dan pengorbanan para pejuang dan pendiri bangsa ini harus tercoreng karena kerakusan yang kemudian muncul mencolok. Perebutan kekuasaan, pengaruh, persaingan ekonomi begitu menggoncangkan negeri yang baru merdeka ini. Para elit politik sibuk mementingkan diri dan kelompoknya sendiri.

Dalam masa pemerintahan Ir. Soekarno yang disebut dengan Orde Lama penuh dengan goncangan-goncangan, baik ekonomi maupun politik. Jika kita mau menelaah, kegoncangan itu berasal dari kerakusan terhadap duniawi sehingga lupa terhadap cita-cita bangsa sendiri.

Pada zaman Orde Baru kerakusan mendapat tempat yang teramat istimewa. Orang-orang rakus menjadi pusat perhatian. Mereka disebut-sebut sebagai orang berhasil dalam hidupnya. Tak jarang di antara mereka ada yang diangkat menjadi pejabat negara. Dalam tubuh militer pun tak kalah hebat, kerakusan sudah melumpuhkan kekuatannya sendiri. Dulu di zaman Soekarno TNI merupakan tentara yang berwibawa, disegani, dan ditakuti dunia luar. Pada era Soeharto sudah menjadi tentara rombengan sampai masa reformasi.

Orde Baru sangat jelas mempertontonkan kerakusan terhadap materi dan kekuasaan dengan cara berlebihan. Terjadi konglomerasi dan para pejabat negara yang tak becus tetap dipertahankan menjadi pejabat. Rakyat terus menderita sampai akhirnya terjadi krisis ekonomi yang menjatuhkan bangunan kekuasaan Orde Baru.

Orde Baru diganti dengan Orde Reformasi. Kerakusan bertambah merajalela tak henti-hentinya. Memang, ada tampak perlawanan dari pihak-pihak yang masih sadar, tetapi perlawanan itu tidak terlalu kuat. Bahkan, pihak-pihak yang tadinya melawan kerakusan, pada kondisi tertentu jadi rakus juga. Akibatnya, sudah sangat jelas, rakyat terus menderita dan bangsa ini semakin tak punya wibawa. Kebanggaan terhadap diri sendiri sudah mulai luntur karena nyaris hidup tanpa harapan.

Pergantian pemimpin yang terjadi pada era reformasi ternyata tak banyak membuahkan hasil. Bahkan, semakin hari para penjajah asing mulai banyak berdatangan menguasai tanah ini meskipun tidak menggunakan lagi kekuatan fisik seperti dulu, tetapi melalui jalur-jalur politik yang dianggap sah di dunia internasional dan bisa diikuti oleh para pemimpin negara ini.

Kerakusan terhadap materi dan kekuasaan telah membutakan para elit kita sehingga tak ragu untuk menjual diri kepada orang lain. Kerakusan ini saat ini semakin meluas ke kalangan menengah dan bawah. Orang sudah lupa dengan kasih sayang, gotong royong, senasib sepenanggungan, cinta, setia kawan, keramahan, dan peduli sesama. Semua sudah dihitung dengan bisnis, untung rugi. Orang mau bergerak beraktivitas asal kaharti (Sunda: ada uangnya).
Akibat kerakusan yang dialami bangsa ini adalah semua orang bersaing berupaya mendapat untung sebesar-besarnya meskipun dengan jalan tak halal dan menghalangi orang lain untuk mendapatkan kesenangan. Orang-orang pintar yang punya kesempatan kasak-kusuk ingin menjadi pejabat karena rakus harta benda dan kekuasaan. Para pengusaha kasak-kusuk karena ingin banyak harta dan kekuasaan. Orang-orang kecil baku hantam rebutan sisa uang recehan. Yang kuat akan bertahan meskipun harus makan nasi aking. Yang tidak kuat lari ke sumur, ke pohon, jembatan, racun, kemudian bunuh diri.

Demikianlah sedikit kisah kerakusan yang menyumbangkan energi bagi kemerosotan bangsa ini. Sebenarnya, saya ingin mengulasnya lebih jauh, tetapi pada bagian lain akan lebih terungkap juga soal kerakusan ini.


Syetan

Raja Syetan, Iblis Laknatullah, telah bertekad di hadapan Allah swt untuk menyesatkan anak cucu Adam a.s.. Ia bersama anak cucunya akan berupaya keras menyesatkan manusia. Hal apa pun akan mereka lakukan untuk menyesatkan manusia. Mereka tak ingin manusia hidup dalam kebenaran, harmonis, serasi, penuh damai, cinta kasih, selaras, dan seimbang. Mereka selalu ingin manusia hidup dalam kesesatan.

Penuturan saya tentang syetan dalam paragraf di atas pasti tak akan mendapat bantahan siapa pun.

Syetan menggoda manusia untuk berzina, berjudi, mabuk-mabukkan, melakukan tindak kriminal, mencegah menyembah Allah swt, mencuri, merampok, membunuh tanpa hak, kasar terhadap orang tua, menipu, sombong, angkuh, berbohong, iri, dengki, bergunjing, dan menyebar fitnah. Setujukah Saudara Pembaca yang budiman dengan pendapat saya tersebut?

Syetan akan menggoda manusia untuk melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menyalahgunakan kekuasaan, melakukan kecurangan, money laundry, ingkar janji, menindas kaum lemah, dan menyebarkan kisah-kisah palsu. Setujukah Saudara Pembaca yang budiman dengan pendapat saya tersebut?

Syetan akan menggoda manusia agar tersesat dari jalan kebenaran dengan cara membisikkan isme-isme ke dalam pemikiran-pemikiran tentang ilmu-ilmu sosial. Syetan mendorong manusia untuk memegang teguh komunisme, sosialisme, fasisme, naziisme, dan kapitalisme. Syetan akan membisikkan ke dalam dada para pemimpin untuk menggunakan isme-isme, sistem politik, sistem hukum, dan cara-cara bernegara yang berujung pada kehancuran manusia. Syetan akan menyemangati para elit politik untuk menggunakan partai sebagai tunggangan mencapai kerakusannya. Syetan akan hadir dalam diskusi-diskusi politik agar manusia tetap berebut kursi dan kue pembangunan. Syetan akan selalu ikut campur dalam penyusunan perundang-undangan atau peraturan lainnya. Syetan tidak akan lelah untuk membuat suatu negara benar-benar porak-poranda. Setujukah Saudara Pembaca yang budiman dengan pendapat saya tersebut?

Alinea terakhir di atas mulai mengerutkan dahi para pembaca. Saya yakin itu karena selama ini kita hanya diajarkan bahwa syetan menggoda manusia untuk hal-hal yang sifatnya individual atau kelompok kecil dengan tingkat kerusakan terbatas. Kita sepertinya melewatkan pemahaman bahwa syetan bisa masuk di setiap lini kehidupan, termasuk dalam sistem politik berbangsa dan bernegara. Mengapa kita seolah-olah memandang bahwa wilayah isme atau politik seperti wilayah yang tak terjangkau syetan? Apakah syetan tidak akan pernah memasuki dunia perguruan tinggi yang diisi para akademisi dan ilmuwan yang kemudian melahirkan berbagai ilmu pengetahuan?

Saudara-saudara sekalian, jangan memandang syetan sebagai pihak yang bodoh dan tak berpengetahuan yang cuma bisa menggoda untuk mabuk-mabukan, melacur, hidup boros, dan perilaku lain yang tampaknya itu hanya akan menghasilkan dosa ecek-ecek. Usia hidup mereka lebih lama dibandingkan manusia. Itu artinya mereka bisa lebih memahami banyak hal dibandingkan manusia. Mereka makhluk hidup yang diberi hak oleh Allah swt untuk menyesatkan manusia. Agar tujuannya tercapai, pasti Iblis bersama para syetan itu akan mempersiapkan diri dengan segala ilmu dan kekuatannya untuk menghancurkan hidup manusia.

Indonesia dihuni oleh 250 juta manusia. Jelas itu merupakan proyek besar syetan. Pernahkah kita berpikir bahwa syetan tak ingin negeri ini makmur, aman, sentosa, damai, religius, dan penuh dengan kebahagiaan? Untuk mencegah manusia-manusia Indonesia berada dalam kebahagiaan, sudah tentu syetan akan menyesatkan pikiran-pikiran para pemimpin beserta rakyatnya sekaligus.

Sekali lagi, jangan anggap enteng syetan. Dia tahu benar cara hidup yang sesuai tuntunan Allah swt. Bagaimana tidak tahu? Bukankah Iblis pernah bertemu langsung dengan Allah swt saat penciptaan Adam a.s.? Oleh sebab itu, disesatkanlah pikiran manusia Indonesia agar tidak sampai pada tuntunan Illahi.

Ada sebuah kisah tentang syetan yang cukup menarik. Ketika mata uang pertama diciptakan manusia, Iblis benar-benar bergembira. Ia memeluk uang itu, menciuminya dengan sepenuh hati.

Ia dengan sukacita menyayanginya bagai buah hatinya sambil berkata, “Duhai cintaku, dengan dirimulah aku akan menyesatkan manusia.”

Syetan rupanya lumayan berhasil. Karena uang, orang bisa berkelahi, saling bunuh, bertengkar, rebutan kekuasaan, jatuh cinta, memfitnah, berkhianat, bahkan bunuh diri. Uang menjadi alat syetan untuk membuat manusia tidak harmonis.

Tidakkah kita berpikir ketika berkembang isme-isme yang menjadi pegangan hidup manusia, syetan bersukacita, terharu sambil mencucurkan air mata bahagia karena telah bertambah lagi alat-alat yang akan digunakannya untuk menyesatkan manusia?

Kita boleh berpikir keras untuk itu.

Tulisan ini pun dimaksudkan untuk memberikan peringatan bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang digunakan syetan untuk menyesatkan hidup manusia. Saya menyebut demokrasi itu anjingnya syetan sebagaimana anjing yang ada dalam kehidupan manusia yang sering dijadikan alat untuk berburu atau keamanan di samping untuk kegunaan lainnya.

Dengan Si Anjing Demokrasi itulah syetan menyerang negeri kita, Indonesia tercinta. Karena terpesona oleh demokrasi di Barat yang telah menghasilkan kemajuan ekonomi, kita ikut-ikutan latah tanpa melihat lebih jauh proses demokrasi tersebut.

Pada tulisan-tulisan lain di situs ini, http://tom-finaldin8.blogspot.com dengan nama blog Putera Sang Surya, saya mengajak pembaca untuk lebih jernih berpikir dan berasa bahwa sebenarnya, kita tidak butuh-butuh amat dengan yang namanya demokrasi.

Blog ini

Di-link Dari Sini

Web
Blog ini
Di-link Dari Sini

Web

Selasa, 07 Juni 2011


Demokrasi Adalah Berhala

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya
http://tom-finaldin8.blogspot.com/2011/06/demokrasi-adalah-berhala.html

Demokrasi itu adalah berhala. Siapa pun yang menyembah berhala berarti musyrik. Orang-orang musyrik akan beroleh kehinaan di dunia dan jika tidak bertaubat, akan mendapatkan siksa yang mengerikan di akhirat kelak.

Berhala adalah sesuatu yang tidak patut disembah, dipuja, diagungkan, dipatuhi, dan diikuti, tetapi tetap disembah, dipuja, diagungkan, dipatuhi, dan diikuti. Berhala merupakan sesuatu yang dipentingkan, tetapi sebenarnya tidak harus dipentingkan. Bentuk berhala bisa bermacam-macam, bisa materi ataupun nonmateri.

Demokrasi adalah berhala yang berbentuk nonmateri. Ia adalah sebentuk konsep atau gagasan yang disembah, dipuja, diagungkan, dipatuhi, dan diikuti dengan segenap jiwa raga. Orang-orang menganggap bahwa demokrasi adalah sistem terbaik dan terunggul yang dapat menyelamatkan manusia. Mereka, para pemujanya, menutup diri dari sistem mana pun di luar demokrasi. Bagi mereka, demokrasi adalah segala-galanya, sedangkan sistem lain adalah salah atau rendah.

Wajar, karena di dalam isi kepala mereka cuma ada demokrasi, otoriter-totaliter, atau Negara Islam. Mereka berpikiran seperti itu karena buku-buku yang dijadikan rujukan di tempat kuliahnya berasal dari barat. Jadi, cuma ada pemikiran produk barat yang ada di kepala mereka. Padahal, barat sendiri dari dulu sampai sekarang menderita penyakit tidak enak tidur, sering gelisah, cemas, khawatir terhadap masa depan, curang, iri, dengki, dan seabrek penyakit lainnya. Karena kita juga diarahkan oleh orang-orang yang berpikiran barat, kita pun menjadi punya penyakit yang sama dengan orang-orang barat itu.

Sesungguhnya, ada sistem lain yang belum pernah diajarkan di muka Bumi ini yang tidak demokratis sekaligus tidak otoriter-totaliter. Sistem ini sungguh menghindarkan manusia dari bahaya demokrasi plus kekejaman otoriter. Cobalah selami diri sendiri dalam arti berkaca pada keluhuran nilai-nilai bangsa yang merupakan anugerah besar dari Allah swt, kita akan menemukan sistem yang teramat tepat bagi kita sendiri. Demi Allah swt yang setiap hari tangan-Nya memegang nyawa saya.

Demokrasi sudah menjadi berhala bagi sebagian masyarakat Indonesia. Bagi sebagian masyarakat lain, demokrasi bukanlah berhala karena tidak menganggap sistem itu adalah yang terbaik dan terunggul. Saya contohnya, bukanlah penggemar demokrasi, melainkan penghina berat demokrasi.

Burhanudin Muhtadi, pengamat politik, memperjelas penyembahan berhala itu oleh masyarakat Indonesia. Ia mengatakan bahwa demokrasi itu sudah menjadi iman. Maksudnya, masyarakat tetap mempertahankan demokrasi walaupun banyak kerusakan yang terjadi. Masyarakat tidak menyalahkan demokrasi, tetapi menyalahkan praktik-praktik tidak terpuji yang terjadi dalam rangka melaksanakan demokrasi. Padahal, perbuatan-perbuatan tidak terpuji tersebut bersumber dari Dewa Demokrasi.

Hal tersebut sudah dijelaskan oleh Prabu Siliwangi ratusan tahun silam, yaitu dengan kata-kata naritah deui nyembah berhala, ‘menyuruh lagi menyembah berhala’. Berhala yang dimaksud adalah kultus pemikiran terhadap sistem politik demokrasi. Prabu Siliwangi tahu benar bahwa mereka yang menjadi elit, penguasa, birokrat, politisi, akademisi, sampai ahli agama pada masa sekarang kita hidup ini menyuruh rakyat untuk menyembah berhala yang namanya demokrasi. Mereka yang sekarang sedang manggung di berbagai bidang terus menggembar-gemborkan bahwa demokrasi itu sistem politik yang terhebat tak ada yang mengalahkan meskipun tahu benar bahwa sistem ini telah rusak luar-dalam.

Apa akibat dari penggunaan demokrasi?

Prabu Siliwangi menegaskan akibat buruk dari penggunaan sistem politik demokrasi, yaitu:

Laju bubuntut salah nu ngatur, panarat pabeulit dina cacadan; da nu ngawalukuna lain jalma tukang tani. Nya karuhan: taraté hépé sawaréh, kembang kapas hapa buahna; buah paré loba nu teu asup kana aseupan……………………….. Da bonganan, nu ngebonna tukang barohong; nu tanina ngan wungkul jangji; nu palinter loba teuing, ngan pinterna kabalinger.

Artinya:

Pergaulan anak muda salah jalan. Kesalahan pergaulan itu diakibatkan oleh salahnya aturan dari pemerintah. Undang-undang dan hukum hanya ada di mulut dan dalam diskusi-diskusi kosong tanpa bisa ditegakkan dengan benar. Hal itu disebabkan para pejabatnya bukan ahlinya. Ya pasti atuh, bunga teratai kosong sebagian, bunga kapas hampa buahnya, buah padi banyak yang tidak masuk ke dapur rakyat. ........................ Salah sendiri mempercayakan kebun kepada orang yang gemar berdusta, petaninya suka mengumbar janji palsu, orang-orang pintar terlalu banyak, tetapi pinternya keblinger.

Apa ada yang salah dari kata-kata Sang Prabu, Raja Sunda, ratusan tahun silam itu? Kalau ada yang salah, coba tunjukkan di mana.

Perhatikan kalimat terkakhir:

Salah sendiri mempercayakan kebun kepada orang yang gemar berdusta, petaninya suka mengumbar janji palsu, orang-orang pintar terlalu banyak, tetapi pinternya keblinger.

Menurut Prabu Siliwangi, yang bersalah adalah rakyat karena telah memilih orang-orang yang tidak beres. Artinya, sistem politik demokrasi telah menipu rakyat sehingga digiring untuk memilih orang-orang brengsek. Adapun orang-orang yang pintar kesalahannya adalah tidak menggunakan kepintarannya untuk kemuliaan manusia dan kemanusiaan. Mereka hanya menggunakan kepintarannya sekedar untuk mencari makan, uang, dan kesenangan. Jadi, tidak ada bedanya antara orang pintar dengan tukang kue serabi, tukang jamu, atau tukang rongsokan. Mereka semua cuma cari makan. Itulah yang dinamakan pinter keblinger yang biasanya pengen menang sendiri, padahal tahu bahwa dirinya bersalah.

Hal senada diucapkan pula oleh Jayabaya. Jayabaya dan Prabu Siliwangi berbeda masa, berbeda suku, dan berbeda tempat. Mereka berdua tidak pernah bertemu, tetapi mengatakan hal yang sama tentang Indonesia saat ini. Padahal, mereka hidup ratusan tahun yang lalu.

Jayabaya mengatakan bahwa rakyat Indonesia akan menjadi penyembah arca terlentang. Maksudnya, rakyat Indonesia sebagian besar adalah memuja cara-cara hidup orang lain yang rapuh. Para penyembah berhala zaman dahulu menyembah arca-arca yang berdiri tegak, tetapi rakyat Indonesia saat ini menyembah arca yang terlentang. Artinya, arca/patung yang tidak tegak berdiri alias rapuh.

Cara-cara hidup orang lain itu adalah demokrasi. Arca terlentang itu adalah demokrasi. Patung yang rapuh itu adalah demokrasi.

Kata Jayabaya, “Bergelar pangeran perang. Kelihatan berpakaian kurang pantas, namun dapat mengatasi keruwetan orang banyak yang menyembah arca terlentang.

Demokrasi membuat hidup orang-orang menjadi ruwet. Keruwetan-keruwetan yang menggoncangkan seluruh bangsa ini akan diselesaikan atau diatasi oleh “seseorang” yang punya gelar Pangeran Perang. Pangeran ini berasal dari golongan ekonomi menengah-bawah karena berpakaian pun tidak pantas, hidup dalam keadaan susah. Ia yang dimaksud Jayabaya dan Prabu Siliwangi sebagai Ratu Adil kelak.

Bagi saya, demokrasi itu adalah sistem politik yang sangat rapuh mirip dengan rumah laba-laba yang kelihatannya canggih, rumit, njelimet, tetapi lemah. Dalam Al Quran, Allah swt menegaskan bahwa bangunan yang paling lemah dan rapuh di muka Bumi ini adalah bangunan rumah laba-laba.

Jadi, sudahi saja menyembah berhala yang namanya demokrasi. Tak ada gunanya diteruskan. Kembalilah pada nilai-nilai luhur yang telah dianugerahkan Allah swt kepada kita.

Jawadah tutung biritna sacarana-sacarana, ‘setiap bangsa memiliki cara hidup yang berbeda-beda’.

Masih ingat teori civilization crash, ‘benturan budaya’?

Mari kita benturkan saja sekalian mulai saat ini, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari yang paling kecil. Kita yakini bahwa Indonesia adalah sangat kaya raya dengan keluhuran budi pekerti manusia dan jika dibenturkan dengan barat pasti, pasti, pasti menang. Jangan takut, kita ini keturunan para pemenang perang.

Blog ini

Di-link Dari Sini

Web
Blog ini
Di-link Dari Sini

Web

Sabtu, 18 Juni 2011


Prabu Siliwangi Memandang Abu Bakar Baasyir; 

Ronggowarsito & Jayabaya Menjelaskan

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya
http://tom-finaldin8.blogspot.com/2011/06/prabu-siliwangi-memandang-abu-bakar.html

Meskipun Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Sunda Pajajaran, telah ngahiang, ‘bersatu bersama Tuhan’, ratusan tahun silam, wangsitnya sungguh sangat relevan dengan kondisi saat ini. Bahkan, banyak berita dan tokoh yang disebutkan dalam wangsitnya, terbukti secara nyata pada saat kita ini hidup. Wangsitnya menemani keseluruhan perjalanan bangsa ini dan selalu menjelaskan setiap keadaan sekaligus membuktikan kebenaran ucapan-ucapannya.

Berikut beberapa tokoh yang disebutkan Prabu Siliwangi yang tak bisa dibantah lagi kebenarannya. Memang Sang Prabu tidak menyebutkan namanya, tetapi menerangkan kondisinya untuk kemudian kita analisa.

Lalu, berdirilah seorang raja, asalnya orang biasa. Akan tetapi, memang titisan raja zaman dulu dan ibunya seorang puteri Pulau Dewata. Karena jelas titisan raja, raja baru itu susah untuk dianiaya!

Wangsit tersebut menjelaskan Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno adalah orang biasa, tetapi titisan raja zaman dahulu dari garis ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai, puteri Pulau Bali. Soekarno adalah pemimpin yang susah jatuh oleh penganiayaan. Dia sering dipenjara, dibuang, dibom, ditembaki pesawat tempur, tetapi tetap tegar dan keluar menjadi pemenang.

Setelah Soekarno, Indonesia dipimpin Soeharto. Berikut penjelasan Prabu Siliwangi.

Di bekas negara kita, berdiri lagi kerajaan. Kerajaan di dalam kerajaan dan rajanya bukan trah Pajajaran.

Soeharto disebutnya raja yang mendirikan kerajaan di dalam kerajaan. Hal itu terbukti ketika Soekarno masih berkuasa, Soeharto sudah memiliki kekuasaan. Bahkan, kekuasaan Soeharto lebih besar dibandingkan Soekarno. Soeharto memiliki pasukan yang siap sekali untuk segera digunakan di samping mempunyai banyak teman politisi yang berpengaruh. Pasca-G-30-S, Soekarno benar-benar lemah dan tersudut, sementara kerajaan Soeharto semakin kuat mendekati bentuk aslinya. Soeharto disebutnya sebagai raja bukan trah Pajajaran yang mengandung arti tidak memiliki hubungan apa pun dengan Kerajaan Pajajaran, baik secara politis maupun nasab.

Kemudian, Indonesia pun dipimpin oleh Gus Dur atau K.H. Abdurahman Wahid. Begini Sang Prabu menjelaskannya:

Terus, berdiri lagi raja, tetapi raja buta ...! Bukan buta raksasa pemaksa jahat yang sewenang-wenang, tetapi buta tidak dapat melihat, buta matanya.

Gus Dur adalah presiden yang mempunyai ciri khas dalam soal mata. Matanya tidak bisa melihat dengan baik alias buta.

Di dalam wangsitnya, Sang Prabu menerangkan banyak tokoh yang mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia. Dari keseluruhan tokoh yang disebut-sebut Sang Prabu, ada satu tokoh yang saat ini sedang ramai diperbincangkan dan kontroversial. Tokoh itu adalah Abu Bakar Baasyir.

Perlu dipahami bersama bahwa Prabu Siliwangi tidak menyebutkan namanya secara langsung, tetapi hanya ciri-cirinya. Setelah saya merenung, berkontemplasi, merangkaikan catatan sejarah, serta menggabungkan beberapa fenomena atau symptom, saya menduga keras bahwa tokoh yang ada di dalam salah satu paragraf Uga Wangsit Siliwangi adalah Abu Bakar Baasyir.

Akan tetapi, setiap orang bisa memiliki tafsiran atau dugaan masing-masing. Hasil tafsirannya tentu saja bisa sama dengan saya, bisa berbeda sedikit, atau bahkan bisa sangat jauh berbeda. Malahan, ekstrimnya, bisa saja pembaca sama sekali tidak mempercayai keseluruhan dari isi Uga Wangsit Siliwangi yang telah diwariskan turun-temurun secara mouth to mouth di lingkungan putera-puteri Pajajaran sampai detik ini. Itu tidak masalah, its oke, no problem. Bukankah semua orang boleh bebas berpikir, berbicara, dan berbeda pendapat? Meskipun saya adalah manusia penghina dan pencela berat demokrasi, sama sekali tidak mengharamkan perbedaan sikap dan pendapat. Hal itu disebabkan kebebasan berpikir dan berbicara bukan hanya milik demokrasi yang menjijikan itu. Saya orang Islam. Allah swt sangat menganjurkan orang untuk bebas berpikir dan berpendapat. Dalam Al Quran Surat Al Ashr, kita sangat diharuskan untuk saling mengkritik, saling menasihati, saling adu argumen agar menemukan kebenaran hingga hidup penuh kesabaran, penuh komitmen, serta kokoh dalam persatuan dan kesatuan. Berbeda dengan demokrasi yang menghalalkan adu argumen, adu bacot, dan adu tegang urat leher hanya untuk mencapai kemenangan sepihak dengan menutupi berbagai kebusukan perilaku. Huekh ... kh ... cuih, demokrasi itu dusta.

Agar lebih jelas, mari kita simak salah satu paragraf dari Uga Wangsit Siliwangi yang isinya saya duga keras adalah tokoh Abu Bakar Baasyir.

Dalam keadaan itu, datang Pemuda Berjanggut. Datang dengan menggunakan pakaian serba hitam sambil menyandang sarung tua, menyadarkan orang-orang yang sedang tersesat, mengingatkan orang-orang yang sedang terlupa. Akan tetapi, tidak diperhatikan! Mereka tidak memperhatikannya karena pinter keblinger, inginnya menang sendiri. Mereka tidak paham dan tidak sadar bahwa langit sudah memerah, menunjukkan wajah marah, dari Bumi asap sudah mengepul dari perapian. Alih-alih diperhatikan, Pemuda Berjanggut oleh mereka ditangkap, lalu dimasukkan dalam penjara. Kemudian, mereka mengacak-acak rumah orang, mengobrak-abrik urusan orang, merusakkan nama baik organisasi orang dengan alasan mencari musuh yang jahat, padahal mereka sendiri sesungguhnya yang mencari-cari permusuhan.

Di dalam paragraf di atas ada beberapa kata yang saya tebalkan. Kata-kata itulah yang mendorong saya menduga bahwa tokoh yang dimaksud tersebut adalah Abu Bakar Baasyir. Ada baiknya saya jelaskan satu demi satu kata-kata yang ditebalkan tersebut.

Dalam keadaan itu: Maksudnya adalah keadaan negara yang carut marut ditandai dengan banyaknya korupsi, pertengkaran, ketidakadilan, kriminalitas, kemiskinan, penganiayaan, pengkhianatan, kedustaan, dan seabrek kekacauan yang kita lihat sehari-hari. Sebenarnya, keterangan yang lebih jelas ada pada paragraf sebelumnya, tetapi akan terlalu panjang jika ditulis di sini. Baca saja keseluruhannya tentang Uga Wangsit Siliwangi di halaman khusus dalam blog ini.

Pemuda Berjanggut: Secara fisik dia adalah laki-laki yang memiliki janggut. Kata pemuda bukan selalu berarti usianya muda. Dalam naskah aslinya disebut Budak Janggotan. Budak itu artinya rakyat, arti sebenarnya adalah anak. Jadi, rakyat itu dianggap anak.

Pakaian serba hitam: Pakaian ini menyimbolkan suatu sikap hidup yang tegas, lurus, kuat prinsip, istiqomah, misterius, berani menanggung risiko berat, berani menyerang, sekaligus menakutkan musuh-musuhnya.

Sarung tua: Dalam naskah aslinya disebut kaneron butut. Kaneron itu semacam tas yang diselendangkan, biasanya terbuat dari bahan anyaman. Akan tetapi, kain sarung juga sering digunakan sebagai kaneron dengan cara diselendangkan. Hal ini menyimbolkan bahwa Pemuda Berjanggut adalah orang Indonesia asli yang taat menjalankan ajaran Islam.

Menyadarkan orang-orang yang sedang tersesat, mengingatkan orang-orang yang sedang terlupa: Ia berupaya berdakwah memberikan penyadaran dan peringatan agar manusia mampu membaca kondisi diri dan negerinya. Ia mengarahkan agar rakyat negeri ini selalu berpegang teguh pada kebenaran Allah swt. Dirinya sangat yakin jika ingin negeri ini selamat, penduduknya harus kembali pada jalan Allah swt yang suci dan murni.

Saya hanya bisa sampai di sini mengantarkan pembaca untuk lebih memahami salah satu paragraf dari Uga Wangsit Siliwangi di atas. Selebihnya, saya pikir sudah cukup jelas. Setiap orang dapat memberikan penafsiran sesuai dengan perasaaan, pengalaman hidup, dan pengetahuannya masing-masing.

Berdasarkan wangsit tersebut, kita bisa memahami bahwa Abu Bakar Baasyir adalah sosok atau tokoh yang dizalimi oleh penegak hukum di Indonesia, bukan oleh hukum di Indonesia. Berbeda jauh antara hukum dengan penegak hukum. Aparat hukum justru yang mencari-cari perkara, nyiar-nyiar pimusuheun, untuk menimbulkan permusuhan lanjutan entah karena alasan politik atau alasan ekonomi. Sungguh, hal itu merupakan tindakan yang teramat buruk sekaligus mengkhawatirkan bagi kelanjutan perjalanan bangsa ini.

Kalaulah memang benar yang dimaksud Prabu Siliwangi itu sesuai dugaan saya, yaitu Abu Bakar Baasyir, pemerintah, khususnya penegak hukum harus benar-benar ekstra hati-hati dan berupaya sejujur mungkin dalam bertindak dan memutuskan perkara sesuai dengan hukum, bukan sesuai dengan pesanan atau sogokan. Hal itu disebabkan Abu Bakar Baasyir adalah tokoh yang sudah terlihat ratusan atau mungkin ribuan tahun lalu dalam pandangan Prabu Siliwangi. Artinya, ia adalah individu yang sangat penting dalam perjalanan bangsa ini. Bahkan, dalam paragraf-paragraf selanjutnya, ia akan menjadi salah seorang teman dekat Ratu Adil yang merancang strategi baru untuk menyelesaikan berbagai kerusakan dan ketimpangan di Indonesia menuju keadilan, kemakmuran, dan kejayaan nusantara.

Apa yang akan dilakukan Abu Bakar Baasyir kepada orang-orang yang telah menganiayanya saat ini setelah mendapatkan kekuasaan kelak? Dia bisa melakukan apa saja. Hati-hati. Soalnya, saat itu demokrasi sudah bangkrut, tak ada lagi.

Saya tentunya bisa salah duga. Perkiraan saya bisa sangat jauh meleset, jauh panggang dari api. Bisa jadi bukan Abu Bakar Baasyir yang dimaksud oleh Prabu Siliwangi. Bisa jadi tokoh lain. Saya meminta maaf untuk hal itu kepada pembaca sekalian. Saya orang Sunda yang diajarin lamun bener, kudu leber wawanen, lamun salah, kudu pasrah tumarima, ‘kalau benar, harus penuh keberanian, kalau salah, harus pasrah menerima’. Jika salah, tidak boleh menyangkal atau kabur, apalagi kaburnya jauh banget. Saya orang Indonesia yang punya bendera merah putih. Merah artinya berani. Putih artinya suci, benar. Merah putih adalah sikap berani karena benar. Jangan dibolak-balik, berani karena salah, takut karena benar, apalagi petantang-petenteng berbohong, padahal sudah jelas-jelas bersalah. Saya orang Indonesia bersuku bangsa Sunda yang punya sifat asli nyanghulu ka hukum nunjang ka nagara, ‘menjunjung tinggi hukum menunjang kedaulatan negara’. Artinya, orang Sunda punya sifat asli tidak bisa ditawar-tawar jika sudah menyangkut kepentingan serta harga diri bangsa dan negara, dia pasti harus selalu berada di depan menjadi bumper meskipun bisa saja pernah disakiti oleh penguasa. Itu juga kata Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H., penggagas Bappeda dan Bappenas pertama di Indonesia, saya mah cuma ngangguk-ngangguk saja mengiyakan. Saya dikuliahi soal kearifan lokal di rumahnya saat membantu penyusunan biografinya yang berjudul 80 Tahun Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H.: Mengarungi Dua Samudera: Setengah Abad Pemikiran Seorang Pamongpraja & Ilmuwan Hukum Tata Pemerintahan.

Kalaulah saya salah dalam arti bukanlah Abu Bakar Baasyir yang dimaksud Prabu Siliwangi, melainkan tokoh lain, tetap saja tokoh lain itu dikisahkan mendapatkan perlakuan zalim dari penguasa. Akibatnya, sama saja, menimbulkan berbagai bencana di Indonesia ini. Mereka tidak paham dan tidak sadar bahwa langit sudah memerah, menunjukkan wajah marah, dari Bumi asap sudah mengepul dari perapian. Artinya, langit dan Bumi sudah selalu siap sedia menjadi media kemurkaan Allah swt kapan saja.

Kalau toh wangsit itu isinya tidak bisa dipercaya, dianggap hanya karya sastra para juru pantun, bagaimana dengan hal-hal yang sudah terbukti terjadi? Di atas sudah dibuktikan kebenarannya dengan kepemimpinan Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur.

Bukti lainnya adalah demikian terangnya Prabu Siliwangi mengatakan penjajah Belanda dengan istilah kebo bule nu dipingpin ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-alun, ‘kerbau bule yang dipimpin oleh orang tinggi yang memerintah di alun-alun’. Penjajahan Jepang disebutnya waluku ditumpakan kunyuk, ‘pemerintahan dikuasai monyet’. Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki digambarkannya sebagai galudra megarkeun endog, ‘burung garuda menetaskan telur’. Pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat yang menghentikan kekejaman Jepang disebutnya nu nyapihna urang sabrang, ‘yang menghentikannya adalah orang seberang’. Masih banyak lagi yang sebetulnya telah terjadi nyata, padahal Sang Prabu hidup jauh sebelum hal-hal yang dijelaskannya terjadi secara nyata.

Sezaman dengan kezaliman yang diderita Pemuda Berjanggut, entah Abu Bakar Baasyir entah tokoh lain, R. Ng. Ronggowarsito menjelaskan situasi Negara Indonesia sebagai berikut.

Para pemimpinnya berhati jahil, bicaranya ngawur, tidak bisa dipercaya dan tidak ada wahyu yang sejati.

Banyak peperangan yang melibatkan para penjahat. Kejahatan, perampokan, dan pemerkosaan makin menjadi-jadi, serta banyak pencuri malang melintang di jalan-jalan.

Banyak terjadi kerusuhan seperti perang yang tidak ketahuan mana musuhnya yang menyebabkan tidak mungkin ada rasa tenteram di hati.

Kerusuhan yang terjadi adalah akibat dari Pemilihan Kadal, demonstrasi antikorupsi, perebutan tanah warisan, tawuran antarwarga, dan lain sebagainya. Perang yang tidak diketahui musuhnya adalah perang antara polisi dengan mereka yang dianggap teroris. Hal itu semua membuat rakyat menjadi tidak tenteram. Sudah terjadi belum, Saudara?

Kewibawaan negara tidak ada lagi, semua tatatertib, keamanan, dan aturan telah ditinggalkan. Para penjahat maupun para pemimpin tidak sadar apa yang diperbuat dan selalu menimbulkan masalah dan kesulitan bagi banyak orang.

Para pemimpin mengatakan seolah-olah bahwa semua berjalan dengan baik, padahal hanya sekedar menutupi keadaan yang jelek.

Jayabaya pun lebih memperjelas situasi yang terjadi:

Raja tidak menepati janji. Kehilangan kekuasaan dan kewibawaannya.

Yang pintar curang jadi teman. Orang jujur semakin tak berkutik. Orang salah makin pongah.

Banyak orang berjanji diingkari. Banyak orang melanggar sumpahnya sendiri. Manusia senang menipu. Tidak melaksanakan hukum Allah. Barang jahat dipuja-puja. Barang suci dibenci.

Hukuman raja tidak adil. Banyak yang berpangkat jahat dan jahil. Tingkah lakunya semua ganjil.

Namun, yang ngawur malah makmur. Yang berhati-hati mengeluh setengah mati.

Di mana-mana banyak ditemukan pemimpin palsu, kerjaannya tidak karuan, anak muda-mudi banyak yang menjadi pejabat.

Demokrasi memang melahirkan banyak pemimpin palsu. Mereka sebenarnya nggak ada kompetensi untuk menjadi pemimpin, tetapi dalam demokrasi asal punya uang dan bisa ngoceh kampanye meskipun dusta, peluang untuk menjadi penguasa terbuka lebar. Anak-anak muda usia 20-an dan 30-an sudah banyak yang menduduki jabatan, padahal manfaat mereka untuk bangsa dan negara ini sama sekali belum kelihatan benar.

Di luar Jawa ada peperangan besar. Di mana-mana terjadi kejahatan dan pembunuhan, beraneka ragam kesengsaraan dan marabahaya, orang-orang pada makan batu, makan pasir, minum tirisan busuk, perempuan tega makan rahimnya sendiri sebab saking rusuhnya.

Ya, kondisi di dalam negeri Indonesia bebarengan dengan peperangan yang terjadi di luar negeri. Suriah, Yaman, Mesir, Sudan, Libya, dan lain-lain sedang bergolak didalangi oleh para kapitalis barat berkulit putih yang sok manusiawi itu. Orang-orang barat itu sesungguhnya yang menggerakkan perang dengan menggunakan orang-orang tertindas di Timur Tengah. Lagu lama, seperti saat demokrasi modern dimulai di Perancis, para kapitalis menggunakan rakyat miskin yang menderita akibat kekejaman para pendeta, raja, dan bangsawan untuk menimbulkan pemberontakan.

Isi tulisan ini punya pesan sponsor hati-hati dalam memutuskan perkara dan pakailah hati dalam menjatuhkan vonis. Segalanya bisa malik piloko, ‘menjadi bumerang, kencing berdiri melawan arah angin, golok di tangan menebas leher sendiri, senjata makan tuan’.

Siapa yang harus hati-hati?

Kita semua.

Sabtu, 18 Juni 2011


Demokrasi X Pancasila = - X + = -

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya
http://tom-finaldin8.blogspot.com/2011/06/demokrasi-x-pancasila-x.html

Demokrasi dikali Pancasila sama dengan negatif dikali positif sama dengan negatif. Begitu cara membaca judul di atas.

Demikian pula demokrasi dikali gotong royong, sebagaimana yang dikatakan Presiden SBY yang dikatakan lagi oleh Taufik Kiemas, suami Megawati, demokrasi gotong royong, hasilnya pasti negatif. Juga sama dengan yang sering dikatakan Mahfud MD dalam tayangan iklan MK, demokrasi dikali martabat atau demokrasi bermartabat, hasilnya jelas-jelas bakal negatif.

Demokrasi itu memiliki nilai negatif. Adapun Pancasila, gotong royong, maupun martabat memiliki nilai positif. Negatif dikali positif hasilnya jelas negatif.

Kalau mau bertahan dalam demokrasi, tinggalkan Pancasila, gotong royong, dan martabat. Begitupula sebaliknya, kalau mau hidup dalam Pancasila, gotong royong, dan martabat, tinggalkan demokrasi. Harus begitu jalan berpikirnya, hitam putih, haram untuk abu-abu. Nggak ada waktu lagi untuk bersikap ragu-ragu.

Demokrasi tidak bisa disandingkan dengan Pancasila, gotong royong, maupun martabat. Hal itu disebabkan demokrasi merusakkan Pancasila, gotong royong, maupun martabat. Meskipun sudah berkali-kali ditulis mengenai keburukan demokrasi dalam blog ini, tak ada salahnya dijelaskan lagi sedikit. Demokrasi itu akan membuat manusia saling curiga dan itu merusakkan sila kedua dari Pancasila. Demokrasi itu menimbulkan konflik dan itu merusakkan sila ketiga. Demokrasi mengajarkan perdebatan, pertengkaran, perselisihan, persaingan, dan itu merusakkan sila keempat. Demokrasi menghambur-hamburkan biaya dan itu merusakkan sila kelima. Lambat laun demokrasi pun akan menghajar sila pertama karena orang ingin bebas sebagaimana orang-orang di luar Indonesia yang cenderung lebih bebas.

Dalam setiap periode perjalanan bangsa ini, sila-sila dari Pancasila selalu saja menjadi “bulan-bulanan”, tetapi selalu dijadikan landasan kedustaan. Meskipun demikian, satu sila yang lebih kukuh hampir tidak bisa dirusakkan adalah sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Jenderal Soeprapto (2004), penulis buku Pancasila Menjawab Tantangan Globalisasi, sila pertama ini selalu terlindungi ketika sila-sila yang lain dikhianati. Akan tetapi, pada masa ini tampak sila pertama ini pun mulai hampir tersentuh pengkhianatan.

Supaya tidak terlalu pusing, sebaiknya kita sederhanakan, jangan dibahas sila demi sila kemudian disandingkan dengan demokrasi. Begini saja, Pancasila itu jika diperas akan menjadi Trisila. Trisila jika diperas lagi akan menjadi Ekasila. Ekasila itu adalah gotong royong. Gotong royong itulah yang merupakan intisari dari keseluruhan nilai-nilai Pancasila. Gotong royong itu merupakan kebiasaan atau perilaku yang bermartabat. Nilainya positif.

Nah, mari kita lihat apakah demokrasi bisa selaras dengan gotong royong atau tidak. Kita harus melihat dari kenyataannya, bukan dari teori-teori atau kajian-kajian pustaka dari berbagai literatur. Kalau menurut berbagai teori, demokrasi itu bernilai positif, isinya ... bla ... bla ... bla .... pret .... yang semuanya cuma ngalamun, ukur dongeng, kahayang bari wadul, ‘lamunan, hanya dongeng, keinginan tanpa kenyataan’. Demokrasi itu sama dengan melak sugan dina lamunan diceboran ku boa-boa matak panen kumaha engke, ‘menanam benih coba-coba di tanah lamunan disirami siapa tahu yang panennya buah bagaimana nanti’. Berbeda dengan gotong royong yang jelas sudah terlaksana dan terbukti mampu menjadi alat pemersatu kehidupan berbangsa dan bernegara meskipun tidak harus ada di dalam lembaran negara. Gotong royong merupakan jiwa asli dari bangsa Indonesia yang saat ini sudah sangat tergerus demokrasi meskipun tetap masih ada di dalam setiap jiwa. Menurut Pitut Soeharto, penyusun disertasi mengenai Pancasila, jika kita ingin belajar Pancasila, belajarlah dari kehidupan orang-orang kecil (masa lalu karena orang kecil sekarang banyak yang jadi pencoleng akibat susah hidup di alam demokrasi). Itu artinya, Pancasila atau gotong royong sudah tumbuh dan hidup dalam masyarakat Indonesia sejak lama.

Kita lihat kenyataannya. Zaman Demokrasi Masa Pergerakan hancur karena konflik kepentingan dengan kolonial Belanda, tak ada gotong royong di sana. Di samping itu, memang Pancasila pun belum ada.

Zaman Demokrasi Pascakemerdekaan yang ada cuma konflik. Kabinet jatuh bangun dalam waktu yang pendek-pendek, lebih pendek daripada menyelesaikan studi SMP, bahkan mungkin periode kerjanya kurang lebih sama dengan waktu kerja panitia tour pariwisata ke Pangandaran atau Ragunan. PKI membesar dan semakin kukuh. Sipil dan militer curiga-mencurigai. NKRI menjadi RIS. Jatuhlah masa ini. Di mana gotong royong? Di mana Pancasila? Tidak ada. Konflik itu bertolak belakang dengan gotong royong, sedangkan gotong royong itu adalah intisari Pancasila.

Zaman Demokrasi Terpimpin. Dalam periode ini ada kedekatan dengan Pancasila. Pada masa ini negara didorong melaksanakan musyawarah untuk mufakat dengan nilai-nilai gotong royong dalam satu kekuasaan sentral, Ir. Soekarno. Hasilnya oke, bagus, membanggakan. Berbagai kegiatan pembangunan dan hubungan luar negeri berjalan sangat baik. Kedaulatan negara sangat terjaga dan sangat dihormati seluruh bangsa di dunia. TNI menjadi angkatan bersenjata nomor empat terkuat di dunia. Akan tetapi, sayangnya, hanya sebentar, sekitar enam tahun. Hal itu disebabkan Soekarno jatuh sakit. Penyakit partai mulai tampak lagi, yaitu rebutan kekuasaan. Kapitalis dan komunis berebut posisi jika terjadi apa-apa terhadap Soekarno. Syahwat perebutan politik ini terus membengkak sehingga posisi Soekarno menjadi tersudut. Negara pun goncang. Terjadi peristiwa menghebohkan, yaitu G-30-S. Sejak itu masa ini semakin menurun dan jatuh. Sejak Soekarno jatuh sakit, gotong royong sudah tak ada lagi, Pancasila pun semakin jauh. Konflik terus terjadi.

Zaman Demokrasi Pancasila. Konflik dari masa Demokrasi Terpimpin berlanjut pada masa ini. Saling curiga semakin keras. Penguasa membungkam partai-partai saingannya. Pembekuan Ormas-ormas. Penggiringan dan pemaksaan pemilih. Intimidasi. Penculikan aktivis, Pembunuhan misterius. Huru-hara. Korupsi, kolusi, nepotisme jadi tontonan dan tuntunan. Di mana gotong royong? Di mana Pancasila? Ada di dalam dustanya penguasa. Pancasila cuma jadi slogan, kedok, tameng perilaku-perilaku yang justru tidak Pancasilais dan jauh dari gotong royong.

Zaman Demokrasi Masa Reformasi. Wuah, paling males nih. Soalnya kan nggak perlu diterangkan lagi, semuanya sudah pada tahu konflik-konflik yang terjadi dan kekacauan yang timbul. Gus Dur jatuh karena konflik. Megawati konflik dengan Hamzah Haz dan SBY. Partai-partai konflik. Pemilihan Kadal menimbulkan pertarungan fisik. Teroris menjadi-jadi. Penjahat makin banyak. Korupsi berkecamuk. Di mana gerangan gotong royong? Addduuuhhh .... kalau gotong royong tidak ada, berarti tidak Pancasilais.

Dari berbagai pengalaman itu, jelas sekali demokrasi bertentangan dengan gotong royong. Artinya, demokrasi itu tidak Pancasilais. Demokrasi bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan jiwa bangsa, dan bertentangan dengan hidup bermartabat.

Salam hormat kepada para profesor, guru besar, doktor, birokrat, teknokrat, dan orang-orang cerdas senusantara! Saya diberi tahu kalau suatu fenomena sudah terjadi berulang-ulang selama tiga kali, itu sudah bisa menjadi sebuah teori. Benarkah itu? Kalau benar, demokrasi sudah lima kali bertentangan dengan gotong royong dan Pancasila, itu artinya sudah bisa menjadi teori bahwa demokrasi tidak bisa diterapkan di Indonesia yang memiliki jiwa gotong royong berlandaskan Pancasila.

Ngapain lagi sih memelihara demokrasi? Sudah jelas rusak kok dipelihara? Jadi herman saya ... e eh ... jadi heran saya. Cik atuh euy, kumaha ieu teh.Sebaiknya, kita semua belajar dari sejarah dan budaya kita sendiri. Itu sudah menjamin kepastian. Tanda-tanda kejayaan Indonesia ada dalam kejayaan sejarah dan budaya kerajaan-kerajaan di seluruh nusantara pra-VOC. Kita tinggal mengumpulkan semuanya, kemudian meraciknya dengan penuh cinta dan semangat sehingga memiliki sistem dan struktur politik khas Indonesia. Itu adalah lebih baik daripada yang sekarang. Demi Allah swt.

1 komentar:

 1. Engké, mun geus témbong budak angon! Ti dinya loba nu ribut, ti dapur laju salembur, ti lembur jadi sanagara! Nu barodo jaradi gélo marantuan nu garelut, dikokolotan ku budak buncireung!" (Bocah angon muncul dari dari daerah yang bergejolak karena referendum yang dipimpin gus dur) - Uga Wangsit Siliwangi
  "Bumi mekkah denna lair." - Jayabaya.

  "Dia mudu marilih, pikeun hirup ka hareupna, supaya engké jagana, jembar senang sugih mukti, bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain Pajajaran nu kiwari, tapi Pajajaran anu anyar, nu ngadegna digeuingkeun ku obah jaman. Di urut nagara urang, ngadeg deui karajaan. Karajaan di jeroeun karajaan jeung rajana lain teureuh Pajajaran. Papay ku dia lacak Ki Santang!" (Dirikan lagi negara baru seperti Pajajaran, karena yang sekarang ini negara fiktif karena begitusaja memproklamirkan negara diatas negara oranglain. Lagipula pemimpinnya bukan keturunan saya, tidak mau saya. Cari Kian Santang anak saya untuk menjadi raja, yaitu yang pernah hidup pula sebagai Jesus dan Parikshit). - Uga Wangsit Siliwangi.  "apeparap pangeraning prang
  tan pokro anggoning nyandhang
  ning iya bisa nyembadani ruwet rentenging wong sakpirang-pirang
  sing padha nyembah reca ndhaplang,
  cina eling seh seh kalih pinaringan sabda hiya gidrang-gidrang"
  Berjuluk pangeran perang
  Berpakaian seadanya tapi bisa menyempurnakan lagi kristen menjadi kristen yang sempurna
  orang-orang buddhist sadar inilah yang jutaan tahun kelak akan lahirlagi sebagai Metteya Buddha
  Dari sikap takut menjadi berbondong-bondong menunggu perintah perang ratu adil

  "tumurune tirta brajamusti pisah kaya ngundhuh
  hiya siji iki kang bisa paring pituduh
  marang jarwane jangka kalaningsun"
  Air brajamusti mengalir kemana-mana ditubuhnya
  beginilah jika saya mengutus orang menjalankan ramalan saya

  "pendhak Sura nguntapa kumara
  kang wus katon nembus dosane
  kadhepake ngarsaning sang kuasa
  isih timur kaceluk wong tuwa
  paringane Gatotkaca sayuta"
  tiba suro habis semua dosanya
  masih muda tapi seperti sudah tua
  hartanya banyak sekali

  "nglurug tanpa bala
  yen menang tan ngasorake liyan
  hiya iku momongane kaki Sabdopalon
  sing wis adu wirang nanging kondhang"
  Menyerang orang ramai sendirian saja
  Saat menang tidak merendahkan musuhnya
  Itulah asuhannya Semar
  yang sudah diterpa masalah tapi akhirnya terkenal

  ___________________________________________

  "Ratu adil iku kanjeng Nabi Isa putrane betara indra kang pembayun,
  jumeneng ratu pinandhita tunjung putih semune pundak semungsang, kasbut
  sultan herucakra. Akedaton ing tengah-tengahing bumi mataram,
  kadherekake Sabda Palon lan Naya Genggong." ("Ratu adil itu Nabi
  Isa, bernama satria pinandhita satria piningit, berjuluk sultan
  herucakra, putranya Yahweh/Odin/Zeus/Indra paling sulung. Tinggal di
  yogyakarta saat ini, didampingi Semar dan Narada. 'Dan ketika Ia membawa pula Anak-Nya yang sulung ke dunia, Ia berkata: 'Semua malaikat Yahweh harus menyembah Dia.' - Ibr 1:6 Injil") - Jayabaya

  Kelahirankembali Wild Bill Hickock, Jesus (Caesarion/Ptolemy XV), Leonardo da Vinci, Solomon, Karna, Parikshit, Kian Santang, Damarwulan.

  BalasHapus